Местоимения sam, sama, samo в польском языке

Местоимение sam в польском языке имеет два значения:

 1. Значение «один, отдельно» — Andrzej mieszka sam
 2. Значение «самостоятельно» — Andrzej sam musi robić zakupy. Anna sama sprząta. Dziecko samo czyta.

Местоимения sam изменяется по родам:

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
samsamasamo

Склонения местоимений sam, sama, samo

męskoosobowy 
męskozwierzęcy 
męskorzeczowy  żeński nijaki
mianowniksamsam samasamo
dopełniaczsamegosamegosamejsamego
celowniksamemu samemusamejsamemu
bierniksamegosamsamąsamo
narzędniksamymsamymsamąsamym
miejscowniksamymsamymsamejsamym
wołaczsamsamsama samo

Местоимение

Личные местоимения в польском языке

Лицо – osobaliczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
1jamy
2tywy
3ononi – для мужчин
onaone – для женщин, детей, животных, предметов
ono

В 1 и 2 лице местоимения обычно опускаются:

 • Jestem Polakiem
 • Jesteśmy Ukraińcami
 • Jesteście Chińczykami?

Употребление местоимений во втором лице

В польском языке при обращении к человеку нельзя употреблять Вы. Нужно говорить pan или pani.

Czy pan jest lekarzem? Вы врач?

Pani jest inteligentną nauczycielką. Вы – умная учительница.

Склонение существительных pan и pani в польском языке

Винительный и родительный падежи личных местоимений

Родительный падеж dopełniacz – kogo? czego?Винительный падеж biernik kogo? co?
jamniemnie
tyciebie, cięciebie, cię
onjego, go, niegojego, go, niego
ona jej, niej ją, nią
onojego, go , niego je, nie
mynasnas
wywaswas
oniich, nichich, nich
oneich, nichje, nie

Личные местоимения, выступающие в роли дополнения, в отрицательных предложениях имеют форму родительного падежа.

Nie rozumiem cię. Dzwoniłem do ciebie ze trzy razy!

Nie ma mnie. Proszę zadzwonić do mnie.

Nie ma go w biurze. Proszę zadzwonić do niego.

Nie ma jej. Proszę zadzwonić do niej.

Краткие и полные формы личный местоимений

Краткие и полные формы.

Полные личных местоимений формы употребляются:

 • после предлога: Idziemy do ciebie
 • в начале предложение: Jego zawsze spotykam w sklepie
 • при противопоставлении: Spotykam w sklepie jegonie ją
 • в однословном предложении: Kogo spotykasz w sklepie? –  Jego

В остальных случаях употребляются краткие формы. Это местоимения cię, go:

Zawsze spotykam go w sklepie.

После предлога  к местоимению 3-го лица добавляется n

Idziemy do niego, a potem do niej.

dopełniaczbiernikdopełniacz
 tyidziemy do ciebie widzimy cię nie lubię cię
 onidziemy do niego widzimy go nie lubię go
 onoidziemy do niego widzimy je nie lubię go
 onaidziemy do niej widzimy  nie lubię jej
 oniidziemy do nich widzimy ich nie lubię ich
 oneidziemy do nich widzimy je nie lubię ich

Слова że и co в польском языке

Слова że и co переводятся  одинаково — “что”.

że  – это простой союз, используется для соединения частей сложного предложения

co – это местоимение

Widzę, że książka leży tutaj. — Я вижу, что книга лежит здесь.

Widzę, co tutaj leży.  Я вижу, что здесь лежит.  – Co tutaj leży?

Wiem, co lubisz. (Co lubisz?) — Я знаю, что ты любишь.

Wiem, że lubisz banany. — Я знаю, что ты любишь бананы.

Отрицательные местоимения в польском языке — Zaimki przeczące

От вопросительных местоимений образуются отрицательные местоимения при помощи приставки ni – не:

Специальное отрицательное местоимение: żaden  – никакой, ни один


Co nowego? — Nic nowego, wszystko po staremu.

To nic szczególnego. — Это ничего особенного.

Co robisz? — Nic nie robię.

Nic nie wiem. — Ничего не знаю.

Nikt nie mówi po polsku. — Никто не говорит по-польски.

Nikt nie wie, gdzie jest poczta.- Никто не знает, где почта.

Nikt nic nie robi. — Никто ничего не делает.


Склонение местоимений nic — ничего и nikt – никто

Отрицательные местоимения не образуют винительный падеж.

Именительныйnicnikt
Родительныйniczegonikogo
Дательныйniczemunikomu
Творительныйniczymnikim
Предложныйniczymo nikim

Склонение местоимения żaden

мужскойсреднийженскиймножественное число лично-мужские \ нелично-мужские формы
Именительныйżadenżadneżadnażadni \ żadne
Родительныйżadnegożadnegożadnejżadnych
Дательныйżadnemużadnemużadnejżadnym
Творительныйżadnymżadnymżadnążadnymi
Предложныйo żadnym o żadnym o żadnejo żadnych

Склонение местоимения niczyj

мужскойсреднийженскиймножественное число лично-мужские \ нелично-мужские формы
Именительныйniczyjniczyjeniczyjaniczyj / niczyje
Родительныйniczyjegoniczyjegoniczyjejniczyich
Дательныйniczyjemuniczyjemuniczyjejniczyim
Творительныйniczyimniczyimniczyjąniczyimi
Предложныйo niczyimo niczyim o niczyjejo niczyich

Проверь себя

/13
0 голосов, 0 avg
12
Создан на

Отрицательные местоимения

Употребление отрицательных местоимений, склонение отрицательных местоимений

1 / 13

Czy powiedziałeś komuś o naszym spotkaniu? – _____ nie powiedziałem o naszym spotkaniu.

2 / 13

Czy bawiłaś się z czyimś dzieckem? Nie bawiłam się z ____ dzieckem.

3 / 13

Czy któś był w pokoju? – _____ nie było w pokoju.

4 / 13

Czy oni się czymś interesują? – Oni się ____ nie interesują.

5 / 13

Czy czytaliście jakąś książkę Jana Brzechwy? – Nie czytaliśmy _____ książki Jana Brzechwy.

6 / 13

Czy coś z tego rozumiesz? – _____ z tego nie rozumiem.

7 / 13

Czy wierzysz czemuś co on mówi? – Nie wierzę ____ co on mówi.

8 / 13

Czy gdzieś byłeś? – _______ nie byłem.

9 / 13

Czy byłaś z kimś w kinie? Z ____ nie byłam w kinie.

10 / 13

Czy widziałeś któregoś z naszych profesorów? – Nie widziałem ____ profesora.

11 / 13

Czy rozmawiałeś z jakimś kolegą? – Nie rozmawiałem z ____ kolegą.

12 / 13

Czy podarujesz swoje zabawki jakiemuś dziecku? – Nie podaruję swoich zabawek ______ dziecku.

13 / 13

Czy kiedyś byłaś w Warszawie? –  ________ nie byłam w Warszawie.

Ваша оценка

0%

Please rate this quiz

Неопределенные местоимения в польском языке — zaimki nieokreślone, склонение неопределенных местоимений

Примеры неопределённых местоимений: ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś, cokolwiek

coś ważnego — что-то важное

coś nowego — что-то новенькое

Образование неопределенных местоимений в польском языке

Образование неопределенных местоимений путем добавления частицык вопросительным местоимениям.

Вопросительное местоимениеНеопределенное местоимениеПеревод
ktoktoś кто-то
co coś что-то
jaki jakiś какой-то
który któryś какой-то
czyj czyjś чей-то
ile ileś сколько-то
gdzie gdzieś где-то
kiedy kiedyś когда-то

Если местоимение склоняется, окончание добавляется перед частицей ś.

kogoś, czegoś, jakiegoś,  któregoś, czyjegoś

Склонение неопределенных местоимений ktoś, coś в польском языке

 Именительный ktoś coś
 Родительный kogoś czegoś
 Дательный komuś czemuś
 Винительный kogoś coś
 Творительный kimś czymś
 Предложный o kimś o czymś

Местоимение jak, któryś  и czyjś  склоняются, как прилагательное, по родам, падежам и числам.

Склонение неопределенного местоимения jakiś по родам и падежам

 Мужской род средний род женский род множественное число нелично-мужские формы
Mianownikjakjakieśjakjakieś
Dopełniaczjakiegośjakiegośjakiejśjakichś
Celownikjakiemuśjakiemuśjakiejśjakimś
Biernikjakiegośjakieśjakąśjakieś
Narzędnikjakimśjakimśjakąśjakimiś
Miejscowniko jakimśo jakimśo jakiejśo jakichś

Склонение неопределенного местоимения czyjś

 мужской род средний родженский род множественное число нелично мужские формы
Mianownik  czyjś czyjeś czyjaś czyjeś
Dopełniacz  czyjegoś czyjegoś czyjejś czyichś
Celownik  czyjemuś czyjemuś czyjejś czyimś
Biernik  czyjegoś czyjeś czyjąś czyjeś
Narzędnik  czyimś czyimś czyjąś czyimiś
Miejscownik  o czyimś o czyimś o czyjejś o czyichś

Склонение неопределенного местоимения któryś — какой-то

 Мужской род Средний род Женский род Множественное число нелично мужские формы
Mianownik  któryś któreś któraśktóreś
Dopełniacz  któregoś któregoś którejśktórychś
Celownik  któremuś któremuś którejśktóry
Biernik  któregoś które którąś któreś
Narzędnik  który który którąś którymiś
Miejscownik  o który o który o którejś o którychś

Большинство неопределенных местоимений и наречий образуются от вопросительных при помощи частиц -s, -kolwiek, bądź, lada, byle

Образование неопределённых местоимений путем добавления суффикса -kolwiek: czyjkolwiek, czyjegokolwiek, którakolwiek, którymkolwiek, jakiegokolwiek, gdziekolwiek, skądkolwiek, kiedykolwiek

-sktoś
кто-то
coś
что-то
jak
какой-то
ileś
сколько-то
gdzieś
где-то
-kolwiekktokolwiek
кто бы ни
cokolwiek
что бы ни
jakikolwiek
какой бы ни
ilekolwiek
сколько бы ни
gdziekolwiek
где бы ни
bądźkto bądź
кто-нибудь
кто попало
co bądź
что-нибудь
jaki bądź
какой-нибудь
gdzie bądź
где-нибудь
ladalada kto
лишь бы кто
lada jaki
лишь бы какой
bylebyle kto
лишь бы кто
byle co
лишь бы что
byle jaki
лишь бы какой
byle gdzie
где попало

Вопросительные местоимения czyj, czyja, czyje

Zaimki dzierżawcze — притяжательные местоимения в польском языке

zaimki osobowe — личные местоименияzaimki dzierżawcze — притяжательные местоимения
1jamój, moja, moje
2tytwój, twoja, twoje
3onjego
onajej
onojego
1mynasz, nasza, nasze
2wywasz, wasza, wasze
3oni, oneich
 • Ta szafa jest nasza.
 • To jest Adam. To jest jego domjego kawajego piwo.
 • To jest Ewa. To jest jej domjej kawajej piwo.
 • To jest Paweł, a to jest jego znajoma.
 • To jest Edita, a to jej chłopak Artur.
 • To jest Monika, a to jej kolega.

Местоимения wasz, wasza, wasze употребляются в том случае, когда мы обращаемся к группе, с которой мы на «ты». Если мы хотим обратится к группе, с которой на «вы», употребляем слово państwo.

Czy to jest państwa samochód? — Это Ваш автомобиль? (к группе на Вы)

Czy to jest wasz samochód? — Это ваш автомобиль? (к группе приятелей, с которой на ты)

Притяжательные местоимения swój, swoja, swoje

swój, swoja, swoje – свой, своя, свое

 • To jest jego książka. On czyta swoją książkę.
 • To jest ich piesek. Oni lubią swojego pieska.
 • To są jej koleżanki. Ona lubi swoje koleżanki.

Zaimki pytające — вопросительные местоимение jaki, jaka, jakie в польском языке

jak– какой
jaka – какая
jakie – какое

jacy / jakie — какие

Примеры:

Odmiana zaimka jaki — склонение местоимения jaki

Mianownik
Именительный
jakijakajakiejacyjakie
Dopełniacz
Родительный
jakiegojakiejjakiegojakichjakich
Celownik
Дательный
jakiemujakiejjakiemujakimjakim
Biernik
Винительный
jakiegojakąjakiejakich jakie
Narzędnik
Творительный
jakimjakąjakimjakimijakimi
Miejscownik
Предложный
jakim jakiej jakim jakich jakich

Zaimki wskazujące — Указательные местоимения ten, ta, to, tamten, tamta, tamto в польском языке

liczba pojedyncza
единственное число
rodzaj męskirodzaj żeński rodzaj nijaki
blisko (близко)ten
этот
ta
эта
to
это
daleko (далеко) tamten
тот
tamta
та
tamto
то
liczba mnoga
множественное число
męskoosobowyniemęskoosobowy
blisko (близко) ci
эти
te
эти
daleko (далеко) tamci
те
tamte
те

Примеры:

 • Tamten dąb jest stary. — Тот дуб старый.
 • Ta pani jest ładna. — Эта госпожа красивая.
 • Tamta szafa jest brązowa. — Тот шкаф коричневый.
 • Ten parasol jest mój, a ten jest twój. — Этот зонтик мой, а этот — твой.
 • Ta kawa jest moja. — Это кофе — мое.
 • Ten dom jest nowy. — Этот дом новый.
 • Te piwo jest niedobre. — Это пиво плохое.
 • Te wina są dobre. — Эти вина хорошие.
 • Tamte domy są duże. — Те дома большие.

To (jest) twój…

В этой связке to – обязательное слово, а jest можно опустить.


Указательное местоимение to, to jest, co to jest, czy to jest..

 • To jest album – Это альбом
 • To jest Adam – Это Адам

Отрицание:

 • To nie jest album – Это не альбом
 • To nie jest Adam – Это не Адам

Вопрос co to jest? kto to jest?

 • Co to jest? – To jest notes.
 • Kto to jest? – To jest Beata.

Вопрос Czy to jest?