Дательный падеж Celownik – komu? czemu?

Существительные в дательном падеже обозначают получателя предмета, информации или чувственных впечатлений:

Ojciec daje dziecku pieniądze, radę, oparcie.

В некоторых предложениях форма в дательном падеже может обозначать носителя признака: Bardzo mi miło.

Как правило, формы в дательном падеже выступают в предложении после определенных глаголов, например: darować / podarować, dawać / dać, dziękować / podziękować

Формы в дательном падеже могут также выступать после прилагательных. Это такие прилагательные, как bliski, obcy, podległy, wdzięczny, wierny, znany, zobowiązany

Był wierny żonie. – Он был верен жене

Celownik Liczba Pojedyncza

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
Przymiotnik-emu-ej-emu
Rzeczownik-owi
-u
-e
-i
-y
-u
PrzykładProszę to dać temu nowemu studentowi.
Czy możesz pomoc temu małemu chłopcu?
Mojej mamie brak sił.
Małej Kasi na tym zależy.
Chorej pani
Małemu dziecku nie wolno dawać zapałek!
Jakiemu?Jakiej?Jakiemu?

Celownik Liczba Mnoga

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
Przymiotnik-ym
-im (k, g)
Rzeczownik-om
PrzykładNaszym synom chce się spać.
Moim koleżankom nie wystarcza na nic czasu.
UNISEF pomaga biednym dzieciom.

Дательный падеж существительных мужского рода

Большинство существительных мужского рода  в дательном падеже имеют окончание –owi:

sąsiadsąsiadowi

Окончание -u имеют лишь немногие существительные, вот они:

ojciecojcu отец
 panpanu пан
 BógBogu Бог
 piespsu собака
 ksiądzksiędzu ксендз
 bratbratu брат
 chłopchłopu мужик, крестьянин
 diabełdiabłu дьявол
 kotkotu кот
 światświatu мир, вселенная
lewlwuлев

Cуществительные dzień и rok

Оба эти существительные имеют окончание -owi

dzień – dniowi

rok – rokowi

Дательный падеж существительных женского рода

В единственном числе существительные женского рода имеют окончания:

-e для существительных, оканчивающихся на твердый согласный

-y для существительных, оканчивающихся на -cz, -sz, -dz, -dż, -ż, -rz, -c

-i для существительных, оканчивающихся на мягкий согласный

Чередование:

 • p: pi Europa – Europie
 • b: bi torbatorbie
 • f: fi żyrafa – żyrafie
 • w:wi kawa – kawie
 • m:mi mama – mamie
 • n:ni wanna – wannie
 • s:si trasa – trasie
 • z:zi koza – kozie
 • t:ci gazetagazecie
 • d:dzi woda – wodzie
 • r:rz góra – górze
 • ł: l szkoła – szkole
 • k:c Polska – Polsce
 • g:dz droga – drodze
 • cz: sz mucha – musze

По образцу существительных женского рода склоняются  существительные мужского рода, оканчивающиеся на 

Дательный падеж существительных среднего рода

Существительные среднего рода в дательном падеже имеют окончание -u

Дательный падеж прилагательных в польском языке

Прилагательные и слова, изменяющиеся как прилагательные  мужского и среднего рода в дательном падеже имеют окончание -emu

Прилагательные и слова, изменяющиеся как прилагательные   женского рода имеют в дательном падеже окончание -ej

 • nowej koleżance
 • pierwszej córce
 • naszej Magdzie

Дательный падеж существительных и прилагательных множественного числа

В дательном падеже все существительные во множественном числе имеют окончание -om

В дательном падеже прилагательные во множественном числе имеют окончание:

ym если основа прилагательного оканчивается на твердый согласный

im если основа прилагательного оканчивается на мягкий  согласный или g,k

Дательный падеж личных и вопросительных местоимений

 Личные местоимения
 Единственное число Множественное число
 ja mnie, mi my nam
 ty tobie, ci wy wam
 on jemu, mu, niemu oni nim
 ono jemu, mu, niemu one nim
 ona jej, niej
 Вопросительные местоимения
ktoco
komu czemu

Предлоги, которые употребляются с существительными в дательном падеже

dziękiпричинаDostałem pracę dzięki swojemu nauczycielowi.
Я получил работу благодаря своему учителю.
kuнаправление, цельSłońce schyliło się ku zachodowi.
Солнце склонилось к западу.
na przekór
na złość
умышленное противодействиеAnia robiła wszystko na przekór mamie.
Аня делала все наперекор маме
Na złość siostrze opowiedziała rodzicom o całej awanturze.
przeciw
przeciwko
противопоставлениеZażywałem tabletki przeciw grypie.
Я употреблял таблетки против гриппа.
wbrewдействие, противоречащее чему-либоWbrew zakazowi Paweł wyszedł z domu.
Несмотря на запрет, Павел вышел из дома.

Дательный падеж употребляется в безличных выражениях типа: zimno mi, gorąco mi, przykro mi, żal mi, dobrze mi, wesoło mi, где местоимение в дательном падеже обозначает носителя данного состояния.

Дательный падеж употребляется в качестве дополнения после глаголов: