Местоимения sam, sama, samo в польском языке

Местоимение sam в польском языке имеет два значения:

  1. Значение «один, отдельно» – Andrzej mieszka sam
  2. Значение «самостоятельно» – Andrzej sam musi robić zakupy. Anna sama sprząta. Dziecko samo czyta.

Местоимения sam изменяется по родам:

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
samsamasamo

Склонения местоимений sam, sama, samo

męskoosobowy 
męskozwierzęcy 
męskorzeczowy  żeńskinijaki
mianowniksamsamsamasamo
dopełniaczsamegosamegosamejsamego
celowniksamemusamemusamejsamemu
bierniksamegosamsamąsamo
narzędniksamymsamymsamąsamym
miejscowniksamymsamymsamejsamym
wołaczsamsamsamasamo

Местоимение

Leave a Reply