Творительный падеж – Narzędnik – Kim? Czym?

Liczba pojedynczarodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
przymiotnik-ym   -im-ym   -im
rzeczownik-em  (-iem)
-em  (-iem)
zdolnym studentem
wykładowcą
zdolną studentkądzieckiem
Liczba mnoga rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
przymiotnik-ymi, -imi-ymi, -imi-ymi, -imi
rzeczownikamiamiami
dobrymi lekarzami dobrymi lekarkami dobrymi dziećmi

Творительный падеж единственного числа

Существительные мужского рода на -а будут иметь окончание ą: wykładowcawykładowcą

Существительные мужского и среднего рода в единственно числе имеют окончание –em

1. твердый согласный корня остается твердым: studentstudentem
2. мягкий согласный остается мягким: uczeń — uczniem
3. согласные g, k смягчаются: robotnik — robotnikiem

Существительные женского рода в единственно числе имеют окончание ą: uczennica —  uczennicą

Прилагательные в творительном падеже в единственном числе имеют следующие окончания:

  • в мужском и среднем роде: –ym, –im: zdolnym, niebieskim
  • в женском роде: : zdolną, niebieską

Творительный падеж множественно числа

Во множественном числе в абсолютном числе случаев существительные имеют окончание –ami: pisarz – pisarzami, pisarka – pisarkami

И иногда –mi:   dziecko – dziećmi, człowiek – ludźmi, końkońmi

Прилагательные в творительном падеже во множественном числе: –ymi, –imi: zdolnymi, niebeskimi


Творительный падеж используется для обозначения:

  1. орудия действия – Piszę długopisem
  2. времени действия  – Wróciłem późnym wieczorem
  3. места действия  – Szliśmy ulicą
  4. способа действия – Adam śpiewa basem

Cвязка być + существительное в творительном падеже

Творительный падеж употребляется, когда мы хотим узнать или сказать профессию или род занятий

Czy pan Kowalski jest robotnikem? Nie, pan Kowalski jest wykładowcą.

Kim jest pani Kowalska? Pani Kowalska jest lekarką.

Jestem informatykiem. – Я – IT-специалист.

Творительный падеж употребляется, когда мы назвать сказать свою национальность.

  • Jestem Ukraińcem
  • Jestem Włoszką
  • Jestem Amerykanką
  • Jestem Hiszpanem

Творительный падеж личных местоимений

 Единственное число Множественное число
 ja mną my nami
 ty tobą wy wami
 on, ono nim oni, one nimi
 ona nią