Образования названий жителей различных регионов

Существуют семь способов образования названий жителей различных регионов:

при помощи суффикса -anin (Pomorze — Pomorzanin; Warszawa -
warszawianin; вариант для существительных женского рода -anka: Pomorzanka, warszawianka), этот суффикс чаще всего присоединяется к польским географическим названиям;

при помощи суффикса -ak (Warszawa ~ warszawiak; Śląsk - Ślązak: вариант для
существительных женского рода aczka: warszawiaczka. Ślązaczka), часто подобные
образования считаются разговорными;

при помощи суффикса -czyk (Malbork - malborczyk, Bawaria - Bawarczyk; вариант
для существительных женского рода -ka: malborka, Bawarka), этот суффикс чаще
всего присоединяется к заимствованным географическим названиям;

при помощи суффикса -ec (Niemiec; вариант для существительных женского рода
-ka: Niemka);

при помощи суффикса -in (Litwa — Litwin: вариант для существительных женского
рода -ka: Litwinka):

отнятие окончания от географического названия (Belgia - Belg; Mazury- Mazur: вариант
для существительных женского рода может быть различным: Belgijką Mazurka);

при помощи описательных форм — mieszkaniec / mieszkanka Zielonej Góry; Krymu; Madrytu.

Образование прилагательных и наречий от названий стран в польском языке

Склонение существительного rząd «правительство» и «rząd» ряд

rząd
правительство
rządy — правление, власть, режимrząd
ряд
liczba pojedynczaliczba mnogaliczba pojedynczaliczba mnoga
Mrząd rządyrząd rzędy
Drządurządówrzędurzędów
Crządowirządomrzędowirzędom
Brząd rządyrząd rzędy
Nrządemrządamirzędemrzędami
Mcrządzierządachrzędzierzędach

Склонение названия страны Rzeczpospolita Polska

mianownikRzeczpospolita Polska
dopełniaczRzeczpospolitej / Rzeczypospolitej Polskiej
celownikRzeczpospolitej / Rzeczypospolitej Polskiej
biernikRzeczpospolitą Polską
narzędnikRzeczpospolitą / Rzecząpospolitą  Polską
miejscownikRzeczpospolitej  / Rzeczypospolitej  Polskiej

Склонение слова dziewczę по падежам

dziewczę — девушка-подросток (rodzaj nijaki)

При склонении основа удлиняется dziewczę — dziewczęcia — dziewczęta — dziewcząt

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikdziewczędziewczęta
dopełniaczdziewczęciadziewcząt
celownikdziewczęciudziewczętom
biernikdziewczędziewczęta
narzędnikdziewczęciemdziewczętami
miejscownikdziewczęciudziewczętach
wołaczdziewczędziewczęta

Образование существительных от глаголов, образующих инструменты или результатов действия

При помощи суффиксов от глаголов модно образовывать инструменты действия.

-ark(a)zamrażać
zmywać
suszyć
chłodzić
prać
zamrażarka (морозильник)
zmywarka (посудомоечная машинка)
suszarka (сушилка)
chłodziarka — рефрижератор
pralka — стиральная машинка
-akzmywaćzmywak (губка для посуды)
-nic(a)gasić
kroić
gaśnica (огнетушитель)
krajalnica — резак
-acz odkurzać
ogrzewać
odkurzacz (пылесос)
ogrzewacz — нагреватель
-nikrzucać
piec
rzutnik (проектор)
piekarnik (духовка)
-dł(o)kadzićkadzidło (кадило)

Результаты и условия проведения действия:

-k(a)naklejnaklejka (наклейка)
-nikskładaćskładnik (составляющее)
-in(a)wykładaćwykładzina (ковровое покрытие)
-ank(a)układaćukładanka (мозаика)

Другие примеры подобных существительных:

opiekacz — тостер

kosiarka — косилка

mydło — мыло

mazak — фломастер

nadajnik — передатчик

czytanka — хрестоматия

wtyczka — штепсель

zakrętka — крышка

zakładka — закладка

wkładka — вкладка

Образование отглагольных существительных в польском языке


Отглагольные существительные образуются при помощи добавления суффиксов к глаголам.

-anie — от глаголов, инфинитив заканчивается на —

czytać – czytanie чтение

pisać – pisanie – письмо

-enie — от глаголов, инфинитив заканчивается на -eć, -ić // -yć

mówić – mówienie – речь

milczeć — milczenie — молчание

liczyć — liczenie — счет

chodzić – chodzenie – ходьба

-cie — от глаголов, инфинитив заканчивается на -ąć, -nąć; от односложных глаголов

myć – mycie – мытье, bić — bicie, czuć — czucie

zacząć — zaczęcie, pchnąć — pchnięcie

-acja — от глаголов иноязычного происхождения с суффиксом —ować; часто они выступают рядом со словами, образованными при помощи суффикса —anie

koordynować — koordynacja — koordynowanie

generalizować — generalizacja — generalizowanie

В польском языке отглагольные существительные используются для замены глагольных форм в сложных преложениях:

Kiedy zamknęli sklep, sprawdzili wszystkie zamki. — Po zamknięciu sklepu sprawdzili wszystkie zamki.

Примеры:

malowanie – рисование

gotowanie – готовка

jedzenie – еда

picie – питье

śpiewanie – пение

tańczenie – танцевание

Склонение существительного sędzia в польском языке

sędzia — судья

В польском языке существительное sędzia склоняется по особой схеме

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianowniksędziasędziowie
dopełniaczsędziego sędziów
celowniksędziemu sędziom
bierniksędziego sędziów
narzędniksędzią sędziami
miejscowniksędzi sędziach
wołaczsędziosędziowie

Если речь идет о женщине-судье, то слово sędzia склоняется так:

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianowniksędziasędzie
dopełniaczsędzisędzi
celowniksędzisędziom
bierniksędzięsędzie
narzędniksędziąsędziami
miejscowniksędzisędziach
wołaczsędziosędzie

Склонение слова ksiądz в польском языке

ksiądz — священник

В польском языке существительное ksiądz склоняется по особой схеме

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikksiądzksięża
dopełniaczksiędzaksięży
celownikksiędzuksiężom
biernikksiędzaksięży
narzędnikksiędzemksiężmi
miejscownikksiędzuksiężach
wołaczksiężeksięża

Склонение существительного tydzień

w przyszłym tygodniu — на следующей неделе

Склонение существительного tydzień

mianowniktydzień
dopełniacztygodnia
celowniktygodniu
biernik tydzień
narzędniktygodniem
miejscownik(w) tygodniu
wołacz tygodniu!

Склонение существительных pan и pani в польском языке

mianownikpanpani
dopełniaczpanapani
celownikpanupani
biernikpanapanią
narzędnikpanempanią
miejscownikpanupani
wołaczpanie!pani!

Множественное число слов pan и pani

panowie – об одних мужчинах

pani – об одних женщинах

państwo – о группе людей, куда входят и мужчины и женщины

mianownikpanowie
dopełniaczpanów
celownikpanom
biernikpanów
narzędnikpanami
miejscownikpanach
wołaczpanowie

Склонение panie  

mianownikpanie
dopełniaczpań
celownikpaniom
biernikpanie
narzędnikpaniami
miejscownikpaniach
wołaczpanie

Склонение państwo 

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikpaństwopaństwa
dopełniaczpaństwapaństw
celownikpaństwupaństwom
biernikpaństwopaństwa
narzędnikpaństwempaństwami
miejscownikpaństwiepaństwach
wołaczpaństwopaństwa