Наречие bardzo – очень и trochę – немного

Наречие bardzo выражает усиление качеств предмета, действия или состояния. В предложении наречие bardzo ставится перед прилагательным, другим наречием, перед глаголом.

Jak się masz? – Bardzo dobrze.

 • Bardzo lubię grać w tenisa. – Очень люблю играть в теннис.
 • Jej sukienki są bardzo drogie. – Ее платья очень дорогие.
 • Bardzo lubię małe kurczęta. – Я очень люблю маленьких цыплят.

Trochę mówię po polsku. Я немного говорю по-польски.

Trochę dziwny ten pan. Немного странный этот господин.

Ta kurtka jest bardzo ładna. Эта куртка очень хорошая.

Ta twoja nowa koleżanka jest trochę dziwna. Эта твоя новая подруга немного странная.

Наречия в польском языке – Przysłówki

Наречие przysłówek – неизменяемая часть речи, отвечает на вопросы jak? kiedy? gdzie? В предложении наречия обычно относятся к глаголу и стоят перед ним.

Rano czytam gazety.

W dzień zwykle mam spotkania.

Образование наречий в польском языке

Наречия от качественных прилагательных образуются при помощи суффиксов:

-o mały – mało, dużydużo, tanitanio

-e dobrydobrze, serdeczny – serdecznie, zły – żle, pracowity – pracowicie

Твердых правил употребления этих суффиксов нет.

При помощи суффикса  образуюются наречия от прилагательных с основой

 • на мягкий согласный (głupigłupio),
 • шипящий согласный (świeży – świeżo),
 • согласный  (interesującyinteresująco),
 • согласные –g, -k (drogi – drogo, miękki – miękko),
 • на некоторые твердые согласные (młody – młodo)

При помощи суффикса -e образуются наречия от прилагательного с основой на согласный –n:

ładny – ładnie,  modny – modnie

Исключения: chłodny – chłodno, trudny – trudno, zimny – zimno

При добавлении суффикса  могут быть чередования

От многих основ наречия образуются как с помощью  так и с помощью -е:

-ł: wściekły – wściekle,   mały – mało

-w: ciekawy – ciekawie, zdrowy – zdrowo

-r: dobry – dobrze, stary – staro

Наречия в польском языке не склоняются.

Примеры

Сравнительные степени наречий в польском языке – stopniowanie przysłówka

Образование сравнительной степени наречий в польском языке

Формы сравнительной степени наречий в польском языке образуются при помощи  присоединения суффикса -ej к основе  без суффиксов  -о, -е:

głupio – głupiej

ładnie – ładniej

Суффиксы -k-, -ek-, -ok- при присоединении этого суффикса исчезают

daleko – dalej, ciężko – ciężej

Суффикс -ej- смягчает основу, и в ней происходит чередование гласных:

ł//l miło – milej

g//ż  drogo – drożej

ch//sz  cicho – ciszej

r//rz staro – starzej

d//dź/-dzi rzadko – rzadziej

d//dz prędko – prędzej

k//c krótko – krócej

s//ż wysoko – wyżej

st//ść-ści sto – gęściej

Чередование гласных звуков:

a//e biało – bielej

o//e wesoło – weselej

ą//ę gorąco – goręcej

Формы сравнения наречий, образованых от другой основы

dobrze – lepiej

mało – mniej

źle – gorzej

dużo – więcej

Образование превосходной степени наречий в польском языке

Превосходная степень сравнения наречий образуется путем прибавления приставки naj- к сравнительной степени

wesoło – najweselej

lepiej – najlepiej

gorzej – najgorzej

ложные формы  степеней сравнения образуются путем сочетания наречия со служебными словами bardziej и najbardziej

interesująco – bardziej interesująco  – najbardziej interesująco

Наречия в сравнительной степени используются в следующих конструкциях:

 • со сравнительным союзом niż + существительное или местоимение, стоящее в том же падеже, что и слово, с которым производится сравнение.  Anna wygląda młodziej niż Tadka. После союза может быть так же глагол: Na imprezie było weselej, niż spodziewaliśmy się. 
 • с предлогом od + существительное или местоимение в родительном падеже: Anna wygląda młodziej od Zosi. Mój mąż wychowuje dzieci łagodniej ode mnie.
 • со словом coraz в значении постепенного нарастания качества + наречие в сравнительной степени Anna wygląda coraz młodziej.
 • в сложным предложениях с союзами im  + наречие в сравнительной степени,  tym + наречие в сравнительной степени: Im dłużej  go znam, tym bardziej go lubię. 

Сравнительные степени польских прилагательных можно найти на этом сайте: http://stopniowanie.net/

Сравнительные степени некоторых наречий

ambitnieambitniejnajambitniej
atrakcyjnieatrakcyjniejnajatrakcyjniej
bezczelniebezczelniejnajbezczelniej
brzydkobrzydziejnajbrzydziej
chłodnochłodniejnajchłodniej
dobrzelepiejnajlepiej
cichociszejnajciszej
dumniedumniejnajdumniej
głupiogłupiejnajgłupiej
grubogrubiejnajgrubiej
grzeczniegrzeczniejnajgrzeczniej
inteligentnieinteligentniejnajinteligentniej
krótkokrócejnajkrócej
lekkomyślnielekkomyślniejnajlekkomyślniej
leniwieleniwiejnajleniwiej,  naibardziej leniwie
ładnieładniejnajładniej
miłomilejnajmilej
młodomłodziejnajmłodziej
mocnomocniejnajmocniej
niskoniżejnajniżej
porządnieporządniejnajporządniej
poważniepoważniejnajpoważniej
pracowiciepracowiciejnajpracowiciej
przystojnieprzystojniejnajprzystojniej
słabosłabiejnajsłabiej
smutnosmutniejnajsmutniej
starostarzejnajstarzej
szczupłoszczuplejnajszczuplej
śmiałośmielejnajśmielej
taniotaniejnajtaniej
tchórzliwietchórzliwiejnajtchórzliwiej
troskliwietroskliwiejnajtroskliwiej
uroczobardziej uroczonajbardziej uroczo
wesołoweselejnajweselej
wstydliwiewstydliwiejnajwstydliwiej
wysokowyżejnajwyżej
źlegorszejnajgorszej
życzliwieżyczliwiejnajżyczliwiej

Употребление наречия coraz

Marek czuje się coraz gorzej. – Марек чувствует себя все хуже и хуже.

Coraz mniej moich przyjaciół ogląda telewizję. – Все меньше и меньше моих друзей смотрят телевизор.

Разница между наречиями tylko и dopiero

tylko и dopiero переводятся «только»

Dopiero используется во временном значении:

Pracuję tutaj dopiero trzy miesiące. Я работаю тут только три месяца.

Dopiero zacząłem pracować. Я только начал работать.

Tylko используется во всех остальных случаях.

Mam tylko pięć ołówków. У меня только пять карандашей.

Наречие chętnie

chętnie – охотно

Примеры употребления наречия chętnie в предложениях

Czy lubisz chodzić do kawiarni? Тебе нравится ходить в кафе?
Tak, chętnie chodzę do kawiarni. Да, я охотно люблю ходить в кафе.

Czy lubisz robić zdjęcia? – Tak, chętnie robię zdjęcia.

Czy lubisz podróżować? – Tak, chętnie podróżuję.

Czy lubisz jeździć rowerem? – Tak, chętnie jeżdżę rowerem.

Czy lubisz słuchać muzyki? – Tak, chętnie słucham muzyki.

Czy lubisz uprawiać sport? – Tak, chętnie uprawiam sport.

Образование прилагательных и наречий от названий стран в польском языке

Прилагательные от названий стран в польском языке образуются при помощи суффиксов:  

-ski, -(ij/yj)ski, -(ań)ski, -cki, -dzki

Например:

Białoruś – białoruski

Szkocja – szkocki

Rosja – rosyjski

Szwecja – szwedzki

Ameryka – amerykański

Japonia – japoński

Наречия образуются от прилагательных при помощи приставки po, которая пишется раздельно и суффикса -u

białoruski – po białorusku

rosyjski – po rosyjsku

amerykański – po amerikańsku

Прилагательные и наречия от названий стран в польском языке

Białoruśbiałoruskipo białorusku
Ukrainaukraińskipo ukraińsku
Estoniaestońskipo estońsku
Łotwałotewskipo łotewsku
Wielka Brytaniabrytyjskipo brytyjsku
Angliaangielskipo angielsku
Szkocjaszkockipo szkocku
Irlandiairlandzkipo irlandzku
Norwegianorweskipo norwesku
Szwecjaszwedzkipo szwedzku
Finlandiafińskipo fińsku
Niderlandyniderlandzkipo niderlandzku
Daniaduńskipo duńsku
Niemcyniemieckipo niemiecku
Austriaaustriackipo austriacku
Szwajcariaszwajcarskipo szwajcarsku
Czechyczeskipo czesku
Słowacjasłowackipo słowacku
Węgrywęgierskipo węgiersku
Francjafrancuskipo francusku
Hiszpaniahiszpańskipo hiszpańsku
Polskapolskipo polsku
Portugaliaportugalskipo portugalsku
Włochywłoskipo włosku
Chorwacjachorwackipo chorwacku
Bułgariabułgarskipo bułgarsku
Macedoniamacedońskipo macedońsku
Mołdawiamołdawskipo mołdawsku
Grecjagreckipo grecku
Albaniaalbańskipo albańsku
Turcjatureckipo turecku
Amerykaamerykańskipo amerykańsku
Meksykmeksykańskipo meksykańsku
Kubakubańskipo kubańsku
Brazyliabrazylijskipo brazylijsku
Argentynaargentyńskipo argentyńsku
Zjednoczone Emiraty Arabskiearabskipo arabsku
Japoniajapońskipo japońsku
Koreakoreańskipo koreańsku
Australiaaustralijskipo australijsku

Названия языков и фраза «говорить по…» – mówię po.. в польском языке

język angielskiанглийский языкmówię po angielskuговорю по-английски
język chińskiкитайский языкmówię po chińskuговорю по-китайски
język czeskiчешский языкmówię po czeskuговорю по-чешски
język francuskiфранцузский языкmówię po francuskuговорю по-французски
język hiszpańskiиспанский языкmówię po hiszpańskuговорю по-испански
język japońskiяпонский языкmówię po japońskuговорю по-японски
język litewskiлитовский языкmówię po litewskuговорю по-литовски
język niemieckiнемецкий языкmówię po niemieckuговорю по-немецки
język polskiпольский языкmówię po polskuговорю по-польски
język rosyjskiрусский языкmówię po rosyjsku говорю по-русски
język słowackiсловацкий языкmówię po słowackuговорю по-словацки
język ukraińskiукраинский языкmówię po ukraińskuговорю по-украински
język włoskiитальянский языкmówię po włoskuговорю по-итальянски

Образования названий жителей различных регионов