Lekcja 10 – Część 2 – CZAS PRZESZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY)

CZAS PRZESZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY)

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ (НЕСОВЕРШЕННОЕ)

Odmiana regularna (обычное спряжение)

by-ć

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
by-łem
by-łeś
by-ł
by-łam
by-łaś
by-ła


by-ło
rodzaj męskoosobowyrodzaj niemęskoosobowy
by-liśmy
by-liście
by-li
by-łyśmy
by-łyście
by-ły

Odmiana nieregularna (спряжение с нюансами)

móc – мочь

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо mogłem mogłam
2 лицо mogłeś mogłaś
3 лицо mó mogła
 3 лицо Средний родmogło
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо mogliśmy mogłyśmy
 2 лицо mogliście mogłyście
 3 лицо mogli mogły

iść – идти

 Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо szedłem szłam
2 лицо szedłeś szłaś
3 лицо szedł szła
3 лицоСредний род szło
 Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо szliśmy szłyśmy
2 лицо szliście szłyście
3 лицо szli szły

pójść – пойти (совершенный вид)

 Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо poszedłem poszłam
2 лицо poszedłeś poszłaś
3 лицо poszedł poszła
3 лицоСредний род poszło
 Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо poszliśmy poszłyśmy
2 лицо poszliście poszłyście
3 лицо poszli poszły

jeść – есть

  Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо jadłem jadłam
2 лицо jadłeś jadłaś
3 лицо ja jadła
3 лицо  Средний род jadło
  Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо jedliśmy jadłyśmy
2 лицо jedliście jadłyście
3 лицо jedli jadły

Odmiana czasowników zakończonych na –

(Спряжение глаголов, оканчивающихся на )

chcieć, lecieć, leżeć, mieć, musieć, siedzieć, rozumieć, umieć, widzieć, wiedzieć

mieć – иметь

  Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо miałem miałam
2 лицо miałeś miałaś
3 лицо miał miała
3 лицо  Средний род miało
  Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо mieliśmy miałyśmy
2 лицо mieliście miałyście
3 лицо mieli miały

Proszę posłuchać nagrania i zaznaczyć, gdzie jest akcent. - Пожалуйста, прослушайте запись и отметьте, где стоит ударение.

mog-liś-my – ro-bi-liś-my – pi-sa-liś-my – mó-wi-liś-my – roz-ma-wia-liś-my
mog-łyś-my – ro-bi-łyś-my – pi-sa-łyś-my – mó-wi-łyś-my – roz-ma-wia-łyś-my
mog-liś-cie – ro-bi-liś-cie – pi-sa-liś-cie – mó-wi-liś-cie – roz-ma-wia-liś-cie
mog-łyś-cie – ro-bi-łyś-cie – pi-sa-łyś-cie – mó-wi-łyś-cie – roz-ma-wia-łyś-cie


Lekcja 10 – Część 7 - Ćwiczenia -  czas przeszły - упражнения на прошедшее время
Lekcja 10 – Część 3 – Czytanie - чтение
Lekcja 10 - To już było! - Урок 10 - Это уже было
К перечню уроков

Leave a Reply