Слова, связанные с бизнесом и ведением хозяйственной деятельности — biznes i działalność gospodarcza

 • kapitał zakładowy — акционерный капитал
 • kapitał obrotowy — оборотный капитал
 • fundusz inwestycyjny — инвестиционный фонд
 • fundusz emerytalny — пенсионный фонд
 • fundusz państwowy — государственный фонд
 • fundusz pieniężny — денежный фонд
 • spółka akcyjna — акционерное общество
 • spółka otwarta — открытое общество
 • spółka zamknięta — закрытое общество
 • spółka z ograniczona odpowiedzialnością — общество с ограниченной ответственностью
 • transakcja giełdowa — биржевая сделка
 • transakcja handlowa — торговая сделка
 • transakcja rynkowa — рыночная сделка
 • umowa handlowa — торговый договор
 • umowa ubezpieczeniowa — договор страхования
 • umowa kupna-sprzedaży — договор купли-продажи
 • operacja bankowa — банковская операция
 • operacja walutowa — валютная операция
 • operacja finansowa — финансовая операция
 • ustalać/ustalić cenę — устанавливать / установить цену
 • zajmować się/zająć się biznesem — заниматься /заняться бизнесом
 • zawierać/zawrzeć transakcję — заключать / заключить сделку
 • sporządzać/sporządzić plan — составлять / составить план
 • zawierać/zawrzeć umowę — заключать / заключить договор
 • płacić/zapłacić podatek — платить / заплатить налог
 • zakładać/założyć spółkę/firmę — основывать / основать общество/фирму
 • kierować firmą — руководить фирмой
 • przyciągać/przyciągnąć inwestycje — привлекать / привлечь инвестиции
 • wytrzymać/wytrzymywać konkurencję — выдержать / выдерживать конкуренцию
 • zrywać/zerwać umowę — расторгать / расторгнуть договор
 • zwalniać/zwolnić z podatku — освобождать / освободить от налога

Добавить комментарий