Слова, связанные с бизнесом и ведением хозяйственной деятельности – biznes i działalność gospodarcza

 • kapitał zakładowy – акционерный капитал
 • kapitał obrotowy – оборотный капитал
 • fundusz inwestycyjny – инвестиционный фонд
 • fundusz emerytalny – пенсионный фонд
 • fundusz państwowy – государственный фонд
 • fundusz pieniężny – денежный фонд
 • spółka akcyjna – акционерное общество
 • spółka otwarta – открытое общество
 • spółka zamknięta – закрытое общество
 • spółka z ograniczona odpowiedzialnością – общество с ограниченной ответственностью
 • transakcja giełdowa – биржевая сделка
 • transakcja handlowa – торговая сделка
 • transakcja rynkowa – рыночная сделка
 • umowa handlowa – торговый договор
 • umowa ubezpieczeniowa – договор страхования
 • umowa kupna-sprzedaży – договор купли-продажи
 • operacja bankowa – банковская операция
 • operacja walutowa – валютная операция
 • operacja finansowa – финансовая операция
 • ustalać/ustalić cenę – устанавливать / установить цену
 • zajmować się/zająć się biznesem – заниматься /заняться бизнесом
 • zawierać/zawrzeć transakcję – заключать / заключить сделку
 • sporządzać/sporządzić plan – составлять / составить план
 • zawierać/zawrzeć umowę – заключать / заключить договор
 • płacić/zapłacić podatek – платить / заплатить налог
 • zakładać/założyć spółkę/firmę – основывать / основать общество/фирму
 • kierować firmą – руководить фирмой
 • przyciągać/przyciągnąć inwestycje – привлекать / привлечь инвестиции
 • wytrzymać/wytrzymywać konkurencję – выдержать / выдерживать конкуренцию
 • zrywać/zerwać umowę – расторгать / расторгнуть договор
 • zwalniać/zwolnić z podatku – освобождать / освободить от налога

Leave a Reply