Употребление вводных слов в польском языке – Wyrażenia wprowadzające

Вставные (вводные) слова – это слова, которые не являются членами предложения, оттеняют и подчеркивают его содержание

Ситуативные, вносят какую-либо дополнительную информацию

tylko
только
Niektóre ze zwierząt można spotkać tylko w Tatrach.
Некоторых животных можно встретить только в Татрах.
dopiero
только – для обозначения временных отрезков
Róża dopiero co ścięta usycha już w wazonie. Роза, только что срезанная, уже засыхает в вазе.
także
также
W ZOO warto obejrzeć także słonie, żyrafy i wiele innych egzotycznych zwierząt.
В зоопарке стоит посмотреть также слонов, жирафов и других экзотических животных
również
также
Słonie nie tylkointeligentnymi zwierzętami, również posiadają uczucia i emocje.
Слоны не только умные животные, они также обладают чувствами и эмоциями.
jeszcze
еще
Jeszcze rosną drzewa, które widziały Napoleona.
Еще растут деревья, которые видели Наполеона.
już
уже
4 z 9 gatunków tygrysów są już wymarłe.
4 из 9 видов тигров уже вымерли.
własne
как раз, именно
Własne dąb od wieków był używany do produkcji statków.
Именно дуб веками использовался в кораблестроении.
przeciwne
наоборот
Ten program nie jest podręcznikiem weterynaryjnym. Przeciwne, interesują nas uczucia łączące człowieka i zwierzę.
Эта програма – не учебник ветеринарии. Наоборот, нас интересуют чувства, связывающие человека и животное.
wręcz przeciwne
как раз наоборот
Drzewa nigdy mi nie przeszkadzały – wręcz przeciwne, w upalne dni dawały cień.
Деревья никогда мне не мешали, как раз наоборот, в жаркие дни они давали тень.
zwłaszcza
в частности, особенно
Małpy unikają wody, zwłaszcza głębokiej.
Обезьяны избегают воды, особенно глубокой.
przede wszystkim
прежде всего
Wilki polują przede wszystkim na jelenie.
Волки охотятся, прежде всего, на оленей.
szczególnie
особенно
Bardzo duże szkody szczególnie w młodych sadach mogą wyrządzić zające.
Очень большой вред, особенно в молодых садах, могут причинить зайцы.

Оценивающие – оценивают уверенность говорящего в сообщаемом

owszem
да, конечно
Owszem, w ostatnich latach zwyczaj wręczania kwiatów państwu młodym słabnie.
Да, в последние годы обычай вручения цветов жениху и невесте ослабевает.
naprawdę
действительно
Czy ty naprawdę sądziłeś, że mogłem tak postąpić?
Ты действительно думал, что я могу так поступить?
oczywiście
конечно
Liście usychają mimo tego, że roślina jest oczywiście podlewana.
Листья сохнут, несмотря на то, что растение, конечно, поливают.
bez wątpienia
без сомнения
Jesteśmy bez wątpienia drapieżnikami.
Мы, без сомнения, хищники.
na pewno
наверняка, действительно
Czy delfiny to na pewno zwierzęta?
Дельфины – это действительно животные?
może, być może
может
Oglądaliśmy już zebry i żyrafy, może uda się nam zobaczyć też Iwa.
Мы уже посмотрели зебр и жирафов, может быть, нам также удастся увидеть льва.
prawdopodobnie
вероятнее всего
Krokodyl zaatakował i prawdopodobnie pożarł mężczyznę w miejscowości turystycznej w Australii.
Крокодил напал и, вероятно, съел мужчину в туристической местности в Австралии.
podobno
якобы
Podobno w Wigilię о północy zwierzęta mówią ludzkim głosem.
Якобы в сочельник в полночь животные говорят человеческим голосом.
chyba
наверное
Te ziemie są piaskowe i z tego powodu chyba drzewa nie rosną zbyt wysokie
Эти земли песчаные, и поэтому, наверное, деревья не растут слишком высокими.
pewnie
пожалуй
То pewnie ostania tak upalna sobota tego lata.
Это, пожалуй, последняя настолько жаркая суббота этого лета.

Эмоциональные – вносят в предложение эмоциональную окраску

na szczęście
к счастью
Notuje się tysiące zderzeń samolotów z ptakami, na szczęście nie zawsze kończących się tragicznie.
Отмечаются тысячи столкновений самолетов с птицами, к счастью, не всегда оканчивающихся трагически.
niestety
к сожалению
Niestety w warunkach niewoli dzikie zwierzęta rozmnażają się źle.
К сожалению, в условиях неволи дикие животные размножаются плохо.
nareszcie
наконец
Nareszcie nadeszła wiosna!
Наконец пришла весна!
zresztą
кстати
Zresztą latem wszystkie kwiaty są takie piękne.
Кстати, летом все цветы такие красивые.
przecież
ведь
Przecież drzewa to nasi przyjaciele.
Ведь деревья – это наши друзья.
przynajmniej
по крайней мере
W Belgii przynajmniej Iwy i słonie nie będą wykorzystywane w cyrkach.
В Бельгии, по крайней мере, львы и слоны не будут использоваться в цирках.
raczej
скорей всего
Jak podkreślają naturaliści, wilki nie atakują raczej ludzi.
Как подчеркивают натуралисты, волки, скорее всего, не нападают на людей.

Leave a Reply