Образование повелительного наклонения в польском языке – Tryb rozkazujący

Повелительное наклонение единственного числа

Tryb rozkazujący – повелительное наклонение

Примеры

Daj mi spokój!

Nie marnuj mojego czasu!

Nie denerwuj się!

Poczekaj chwilę.

Глаголы 1 и 2 спряжения: повелительное наклонение 2 лица ед. числа  образуется от форм 3 лица единственного числа, сокращаясь до первого согласного

pisać  – pisze – pisz  пиши
brać – bierze – bierz бери
chodzić – chodzi – chodź ходи
leżeć – leży – leż  – лежи

Глаголы 3 спряжения: повелительное наклонение 2 лица ед. числа образуются от формы 3 лица множественного числа, сокращаясь до первого согласного

czytać – czytają – czytaj   читай
powiedzieć – powiedzą – powiedz скажи
czekać – czekają – czekaj жди
jeść – jedzą – jedz ешь

Если основа заканчивается на несколько согласных, то при образовании формы повелительного наклонения к ней может добавляться суффикс -ij (-yj)

zacząć – zacznie – zacznij  начни
spać – śpi – śpij  спи

Если основа заканчивается на мягкие звуки b, p, m, w, эти звуки отвердевают

mówić – mówi – mów говори
kupić – kupi – kup купи

Нужно запомнить:

być – bądź – будь
mieć – miej – имей
chcieć – chciej – хоти
stać – stój – стой
wziąć – weź – возьми
zrozumieć – zrozum – пойми

Повелительное наклонение множественного числа

Формы повелительного наклонения 1 лица множественного числа образуются от формы 2 лица единственного числа при помощи -my:

pisz – piszmy давайте будем писать

chodź – chodźmy – давайте пойдем

Формы повелительного наклонения 2 лица множественного числа образуются от формы 2 лица единственного числа при помощи -cie:

pisz – piszcie пишите chodź – chodźcie  – пойдите

Отрицательные предложения с повелительным наклонением

В отрицательном предложении с повелительным наклонением глагол совершенного вида изменится на глагол несовершенного вида, а винительный падеж существительного на родительный.

Przeczytaj tę książkę! – Nie czytaj tej książki!

Форма idź в отрицательном предложении меняется на chodź
Idź do domu! – Nie chodź do domu!

Формы повелительного наклонения для некоторых глаголов

инфинитивповелительное наклонение
bawić siębaw się
bićbij
bać siębój się
budowaćbuduj
ciągnąćciągnij
całowaćcałuj
czyścićczyść
daćdaj
interesować sięinteresuj się
iśćidź
jechaćjedź
kochaćkochaj
kłaśćkładź
kraśćkradnij
krzyczećkrzycz
leciećleć
myślećmyśl
nieśćnieś
obejrzećobejrzyj
odpocząćodpocznij
otworzyćotwórz
pokazaćpokaż
poradzićpora
płacićpłać
pamiętaćpamiętaj
pokroićporkrój
postawićpostaw
przemoknąćprzemoknij
przewrócić sięprzewróć się
przypomniećprzypomnij
siadaćsiadaj
szukaćszukaj
sprzedsprzedaj
spojrzećspójrz
spytaćspytaj
studiowaćstudiuj
szyćszyj
usiąśćusiądź
wierzyćwierz
wstawaćwstawaj
wracaćwracaj
wpuścićwpuść
wstaćwstań
wykąpać sięwykąp się
wypełnićwypełnij
załatwićzałatw
zamknąćzamknij
zapiąćzapnij
zdjąćzdejmij
znaleźćznajdź
zdecydować sięzdecyduj się
żartowaćżartuj

Формы повелительного наклонения множественного числа некоторых глаголов

bądźbądźmybądźciebyć
bierzbierzmybierzciebrać
bój siębójmy siębójcie siębać się
ciągnijciągnijmyciągnijcieciągnąć
czekajczekajmyczekajcieczekać
czytajczytajmyczytajcieczytać
interesuj sięinteresujmy sięinteresujcie sięinteresować się
przemoknijprzemoknijmyprzemoknijcieprzemoknąć
przewróć sięprzewróćmy sięprzewróćcie sięprzewrócićsię
przypomnijprzypomnijmyprzypomnijcieprzypomnieć
spójrzspójrzmyspójrzciespojrzeć
stójstójmystójciestać
studiujstudiujmystudiujciestudiować
szyjszyjmyszyjcieszyć
jedźjedźmyjedźciejechać
kładźkładźmykładźciekłaść
kradnijkradnijmykradnijciekraść
kupkupmykupciekupić
leżleżmyleżcieleżeć
miejmiejmymiejciemieć
mówmówmymówciemówić
myślmyślmymyślciemyśleć
nieśnieśmynieścienieść
obejrzyjobejrzyjmyobejrzyjcieobejrzeć
odpocznijodpocznijmyodpocznijcieodpoczać
otwórzotwórzmyotwórzcieotworzyć
pokrójpokrójmypokrójciepokroić
postawpostawmypostawciepostawić
powiedzpowiedzmypowiedzciepowiedzieć
śpijśpijmyśpijcieśpać
usiądźusiądźmyusiądźcieusiąść
weźweźmyweźciewziąć
wstańwstańmywstańciewstać
wykąp sięwykąpmy sięwykąpcie sięwykąpać się
wypełnijwypełnijmywypełnijciewypełnić
zacznijzacznijmyzacznijciezacząć
załatwzałatwmyzałatwciezałatwić
zamknijzamknijmyzamknijciezamknąć
zapnijzapnijmyzapnijciezapiąć
zdecyduj sięzdecydujmy sięzdecydujcie sięzdecydować się
zdejmijzdejmijmyzdejmijciezdjąć
znajdźznajdźmyznajdźcieznaleźć
zrozumzrozummyzrozumciezrozumieć
żartujżartujmyżartujcieżartować

Leave a Reply