Сочетание прилагательных, местоимений и числительных с лично-мужскими существительными

Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными


Прилагательные, сочетающиеся с лично-мужскими существительными во множественном числе  имеют окончание i или y

Окончание i

 – основа на твердый согласный, который смягчается

słaby – słabi

wysportowany – wysportowani

Чередование:

ły // li  mały – mali

dy // dzi  młody –  młodzi

ty // ci     pracowity – pracowici

sty // ści    prosty – prości

sny // śni  nowoczesny – nowocześni

sy // si      bosy – bosi

szy // si    większy – więksi

chy // si   cichy – cisi

ży // zi      duży – duzi

sły // śli   dorosły – dorośli

zły // źli   zły – źli

 – основа на мягкий согласный, чередование отсутствует

poprzedni uczeń – poprzedni uczniowie


Окончание y

 – основа на -g-, -k-, -r-

Чередование

k // c    wysoki – wysocy

g // dz  drogi – drodzy

r // rz     chory – chorzy

Окончание y – основа на шипящий  согласный и -c- (кроме ż, sz)

obcy człowiek – obcy ludzie


Чередование гласных звуков

o//e   zmęczony – zmęczeni


Лично-мужские формы числительных и местоимений

Лично-мужские формы образуют все слова, которые изменяются так же, как прилагательные.

  1. порядковые числительные: pierwszy – pierwsi, drugi – drudzy, trzeci – trzeci
  2. притяжательные местоимения: mój – moi, twój – twoi, swój – swoi, nasz – nasi, wasz – wasi
  3. указательные местоимения: ten – ci, tamten – tamci
  4. определительные и вопросительные местоимения, также играющие роль союзных слов: który – którzy, czyj – czyi, jaki – jacy, taki – tacy
  5. неопределенные местоимения,  у которых к лично-мужской форме добавляется частица -ś-: jakiś – jacyś, któryś – którzyś, czyjś – czyiś

Leave a Reply