Mianownik rzeczowników męskoosobowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego citamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy?

ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie

– i 
b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z
– y 
k, g, r, c
– e 
sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j
– owie 
rodzina, tytuł narodowość
t – ci
d – dzi
ch – si
sta- ści
k – cy
g – dzy
r – rzy
ec – cy
ca – cy
anim – anie 
student – studenci
sąsiad – sąsiedzi
mnich – mnisi
artysta – artyści
fizyk – fizycy
kolega – koledzy
aktor – aktorzy
chłopiec – chłopcy
kierowca – kierowcy 
wegetarianin – wegetarianie
Amerykanin – Amerykanie
krakowianin – krakowianie
synowie
królowie
Belgowie

brat – bracia, człowiekludzie, ksiądz – księża, HiszpanHiszpanie, Cygan – Cyganie

końcówki rzeczownika

Именительный падеж — Mianownik — Kto? Co?


Образование лично-мужских форм множественного числа

Лично-мужские формы существительных образуются при помощи окончаний -i, -y, -e, -owie.

-i присоединяется к основам, которые оканчиваются на твердый согласный

chłop – chłopi

diabeł – diabli

Чередование:

d//dzi    sąsiad – sąsiedzi

t//ci        student – studenci

ch//si     mnich – mnisi

st//ści    artysta – artyści

zn//źni    mężczyzna – mężczyźni

При смягчении могут чередоваться гласные:  sąsiad – sąsiedzi

-y присоединяется к основам. которые оканчиваются на g, k, r, а также к основам с с суффиксами -ec и -ca

chłopiec – chłopcy

twórca – twórcy

Чередование:

g//dz  biolog – biolodzy

k//c  Polak – Polacy

r//rz  aktor – aktorzy

-e присоединяется к основам, которые оканчиваются на мягкие или шипящие согласные, а также -c (если –с не находится в составе суффикса –ес или –са)

nauczyciel – nauczyciele

lekarz – lekarze

kibic – kibice

Окончание -owie имеют слова, которые обозначают:

– родственные отношения

synsynowie

ojciec – ojcowie

– титулы и звания, а также вежливые обращения

profesorprofesorowie

panpanowie

królkrólowie

– названия некоторых национальностей

Arab – Arabowie

– некоторые другие слова

uczeń – uczniowie

Leave a Reply