Ustrój polityczny Polski

Władza ustawodawcza w Polsce należy do dwuizbowego parlamentu, składającego się z sejmu i senatu. Obie izby uczestniczą w procesie stanowienia prawa. Obradują one osobno, jedynie w wyjątkowych sytuacjach, opisanych w konstytucji, zbierają się wspólnie jako Zgromadzenie Narodowe. W skład sejmu wchodzi 460 posłów, natomiast senat liczy 100 senatorów. Mężczyzna, który jest członkiem Sejmu, to poseł, kobieta to posłanka, członek Senatu to senator.

Władzę wykonawczą w Polsce sprawuje rząd oraz prezydent. Pracami Rady Ministrów kieruje premier, wyłaniany najczęściej z ugrupowania politycznego, które zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Premier wskazuje swoich współpracowników – ministrów. Prezydent wybierany jest przez społeczeństwo w wyborach powszechnych, a jego kadencja trwa pięć lat. Głowa państwa pełni funkcję zwierzchnika sił zbrojnych oraz reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Prezydenta nazywa się także «strażnikiem konstytucji», może on bowiem skierować ustawę uchwaloną przez parlament do Trybunału Konstytucyjnego. Organ ten decyduje o odrzuceniu danego aktu prawnego, jeśli stwierdzi jego niezgodność z ustawą zasadniczą.

Wybory służą wyłonieniu przedstawicieli społeczeństwa, którzy będą w imieniu obywateli podejmować decyzje dotyczące danej miejscowości, regionu lub całego kraju. Wybory w demokratycznym państwie muszą być równe, bezpośrednie, tajne i powszechne. Zasady przeprowadzania demokratycznych wyborów określa ordynacja wyborcza. Zawiera ona m.in. informację na temat obowiązujących w Polsce sposobów przeliczania głosów. W Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się system proporcjonalny (wybory do sejmu) oraz większościowy (wybory do senatu i prezydenckie). Wybory parlamentarne (do sejmu i do senatu) oraz samorządowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) odbywają się co cztery lata, natomiast wybory prezydenckie przeprowadza się co pięć lat. Partie polityczne to organizacje skupiające ludzi o podobnych poglądach politycznych, społecznych i gospodarczych. Ugrupowania te dążą do zdobycia poparcia obywateli i wygrania wyborów, aby móc realizować swoje założenia.

W Polsce funkcjonuje system wielopartyjny. Oznacza to, że o władzę w państwie rywalizuje wiele stronnictw. W niektórych krajach na scenie politycznej dominują dwa główne ugrupowania – mówimy wówczas o systemie dwupartyjnym. W państwach totalitarnych istnieje system jednopartyjny – władzę sprawuje jedna partia, a działalność opozycji jest zabroniona.
Stronnictwa polityczne dzielimy na prawicowe, centrowe i lewicowe. W Polsce do ugrupowań prawicowych zalicza się Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską, do stronnictw centrowych Polskie Stronnictwo Ludowe, zaś do lewicy – Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Leave a Reply