Польские слова на тему учеба в школе, университете

Przybory szkolne

Przedmioty szkolne

mieć lekcję matematyki — иметь лекцию по математике

  • pytanie z matematyki вопрос по математике
  • odpowiedzieć z matematyki ответить по математике
  • egzamin z matematyki экзамен по математике
  • wykład z matematyki лекция по математике
  • klasówka z matematyki – контрольная работа по математике

Глагол studiować

Глагол studiować обозначает обучение в высшем учебном заведении.

  • Глагол + существительное-предмет в винительном падеже

  • Глагол + существительное-высшее учебное заведение в предложном падеже

studiować historię изучать историю  в вузе

studiować w akademii учиться в академии

studiować na uniwersytecie учиться в университете

Глагол uczyć się 

Глагол uczyć się обозначает изучать:

uczyć się języka polskiego – изучать польский язык

Существительное, сочетающееся с глаголами uczyć się, uczyć стоит в родительном падеже

Глагол uczyć также имеет значение преподавать (в среднем учебном заведении)

uczyć języka polskiego – учить польскому языку, преподавать польский язык

Глагол chodzić 

Chodzić – употребляется, если мы хотим сказать, что посещаем школу или дошкольное учреждение:

chodzić do szkoły – ходить в школу

 szkoła Uczelnia wyższa
 ludziedyrektor szkoły
nauczyciel
nauczycielka,
uczeńuczennica
docentdziekan
profesorrektor
studentstudentka
wykładowca
 pomieszczenieklasapracowniaaudytoriumpracownia
laboratorium,
wydział, dom akademicki
 przyboryściągawkakredaławkatablicaaparaturaściągawkatablica
 zajęcialekcja, wypracowanie
ćwiczenia, plan lekcji
wykładzajęcia praktyczne, ćwiczenia
 prace sprawdziającedyktandoegzamin
sprawdzianmatura, stopień
egzaminpraca dyplomowa
praca magisterska,
praca roczna
zaliczenieindeks
stopień, test
 rok szkołny, akademicki ferie, wakacjesemestrferiewakacje
sesja egzaminacyjna
 uczelnie szkoła uniwersytet, akademia, politechnika

Добавить комментарий