Слова oko, ucho, ręka – особенности склонения в польском языке

Слова oko, ucho, ręka имеют особенности в  склонении.

Именительный и винительный падежи множественного числа: oczy, uszy, ręce

Творительный падеж множественного числа: oczami / oczyma, rękami / rękoma  – обе формы употребляются одинаково

Склонение слова oko по падежам

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikokooczy
dopełniaczokaoczu
celownikokuoczom
biernikokooczy
narzędnikokiemoczami / oczyma
miejscownikokuoczach

Склонение слова ucho по падежам

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikuchouszy
dopełniaczuchauszu
celownikuchuuszom
biernikuchouszy
narzędnikuchemuszami
miejscownikuchuuszach

Склонение слова ręka по падежам

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikrękaręce
dopełniaczrękirąk
celownikręcerękom
biernikrękęręce
narzędnikrękąrękami / rękoma
miejscownikręce / rękurękach
wołaczrękoręce

Leave a Reply