Глаголы движения в польском языке

Образование глаголов при помощи приставок

iść chodzić jechać jeździć
 po-pójść pochodzićpojechaćpojeździć
 do-dojść dochodzićdojechaćdojeżdżać
 ob-obejść obchodzićobjechaćobjeżdżać
 od-odejść odchodzićodjechaćodjeżdżać
 nad-nadejść nadchodzićnadjechaćnadjeżdżać
 pod-podejść podchodzićpodjechaćpodjeżdżać
 prze-przejść przechodzićprzejechaćprzejeżdżać
 przy-przyjść przychodzićprzyjechaćprzyjeżdżać
 w-wejść wchodzićwjechaćwjeżdżać
 wy-wyjść wychodzićwyjechaćwyjeżdżać
 za-zajść zachodzićzajechaćzajeżdżać
 s- \z-zejść schodzićzjechaćzjeżdżać

Предлоги и глаголы движения

После глаголов движения употребляются предлоги do, na, po
iść do sklepu
iść na spacer
iść po zakupy

После предлога do употребляется родительный падеж jadę / idę do + родительный падеж. Предлог do употребляется с существительными, обозначающими:

 • строения, парки и т.п.: idę do banku, do biura, do parku, do kawiarni, do kina, do lasu
 • города: jadę do Warszawy, do Londynu
 • стран: jadę do Hiszpanii, do Grecja

После предлога na употребляется винительный падеж. Предлог na употребляется с существительными, обозначающими:

 • плоские поверхности (площади, улицы, аэропорты): jadę na lotnisko, na Plac Bankowy, na ulicę Piękną, idę na basen
 • островов и полуостровов: jadę na Hel, na Florydę, na Kubę, na Haiti
 • событий: idę na kolację, na zajęcia, na film, na spacer, na koncert

После предлога w употребляется винительный падеж. Предлог w употребляется с названиями гор: jadę w góry, w Tatry, w Alpy, w Himalaje

После предлога nad употребляется винительный падеж. Предлог nad употребляется с существительными, обозначающими моря, озера, океаны, реки: jadę nad morze, jadę nad Atlantyk, jadę nad Wisłę, jadę nad Jezioro Białe

Если мы хотим подчеркнуть способ проведения времени, например w kinie, w teatrze, na basenie, следует использовать глагол iść, даже если мы туда едем, а не идем пешком:

idę do kina, idę do teatru, idę na koncert, idę do restauracji

Глаголы iść, jechać, lecieć с предлогами

doDo kogo? 
(к кому?)
Dokąd?
(куда?)
do kolegi, do rodziny, do dentysty do Polski, do Warszawy, do miasta, do domu, do kawiarni, do parku
na 
w
nad
Dokad? (куда?)чаще всего открытое пространство: 
na plac, na peron, na parking, na wieś, na drugie piętro, na pustynię, na pocztę, na uniwersytet, na bazar, na dworzec
цель:
na kawę, na spacer, na wykład
w góry, w Tatry
водный источник: 
nad morze, nad jezioro, nad rzekę, nad Bałtyk, nad Wisłę

Разница между глаголами  iść и chodzićjechać и jeździć

Глаголы chodzić и jeździć и употребляется для обозначения часто повторяющегося, регулярного действия

 • chodzę po mieście
 • chodzę do pracy
 • chodzę do szkoły
 • chodzę na uniwersytet

Глаголы iść и jechać  употребляются для обозначения действия в момент времени

 • idę ulicą
 • idę po ulicy
 • idę do pracy
 • idę do szkoły
 • idę na uniwersytet

Спряжение глагола iść в настоящем и прошедшем времени


wychodzić / wyjść

 • wychodzę z domu
 • wyjdę z domu
 • wychodzę z pracy
 • wyjdę z pracy

przychodzić / przyjść


przechodzić / przejść переходить/перейти

 • przechodzę przez jezdnię – Я перехожу дорогу
 • przejdę przez jezdnię – Я перейду дорогу
 • przechodzę przez plac – Я перехожу через площадь
 • przejdę przez plac – Я перейду через площадь
 • przechodzę przez most – Я перехожу через мост
 • przejdę przez most – Я перейду через мост
 • przechodzę na drugą stronę ulicy – Я перехожу на другую сторону улицы
 • przejdę na drugą stronę ulicy –  Я перейду на другую сторону улицы

stać

 • stoję na skrzyżowaniu – я стою на перекрестке

spacerować

 • spaceruję po mieście – Я гуляю по городу
 • spaceruję po parku –  Я гуляю по парку

jadę samochodem – употребляется творительный падеж

jadę tramwajem, jadę pociągiem, jadę taksówką

Leave a Reply