Глаголы движения в польском языке

Образование глаголов при помощи приставок

iść chodzić jechać jeździć
 po-pójść pochodzićpojechaćpojeździć
 do-dojść dochodzićdojechaćdojeżdżać
 ob-obejść obchodzićobjechaćobjeżdżać
 od-odejść odchodzićodjechaćodjeżdżać
 nad-nadejść nadchodzićnadjechaćnadjeżdżać
 pod-podejść podchodzićpodjechaćpodjeżdżać
 prze-przejść przechodzićprzejechaćprzejeżdżać
 przy-przyjść przychodzićprzyjechaćprzyjeżdżać
 w-wejść wchodzićwjechaćwjeżdżać
 wy-wyjść wychodzićwyjechaćwyjeżdżać
 za-zajść zachodzićzajechaćzajeżdżać
 s- \z-zejść schodzićzjechaćzjeżdżać

Предлоги и глаголы движения

После глаголов движения употребляются предлоги do, na, po
iść do sklepu
iść na spacer
iść po zakupy

После глаголов движения чаще всего употребляется существительное в родительном падеже с предлогом do

chodzić do kawiarni
chodzić do kina

иногда существительные в винительном падеже спредлогом na

chodzić na basen
chodzić na zajęcia

Глаголы iść, jechać, lecieć с предлогами

doDo kogo? 
(к кому?)
Dokąd?
(куда?)
do kolegi, do rodziny, do dentysty do Polski, do Warszawy, do miasta, do domu, do kawiarni, do parku
na 
w
nad
Dokad? (куда?)чаще всего открытое пространство: 
na plac, na peron, na parking, na wieś, na drugie piętro, na pustynię, na pocztę, na uniwersytet, na bazar, na dworzec
цель:
na kawę, na spacer, na wykład
w góry, w Tatry
водный источник: 
nad morze, nad jezioro, nad rzekę, nad Bałtyk, nad Wisłę

chodzić

Глагол chodzić употребляется для обозначения часто повторяющегося, регулярного действия

 • chodzę po mieście
 • chodzę do pracy
 • chodzę do szkoły
 • chodzę na uniwersytet

iść

 • idę ulicą
 • idę po ulicy
 • idę do pracy
 • idę do szkoły
 • idę na uniwersytet

Спряжение глагола iść в настоящем и прошедшем времени


wychodzić / wyjść

 • wychodzę z domu
 • wyjdę z domu
 • wychodzę z pracy
 • wyjdę z pracy

przychodzić / przyjść


przechodzić / przejść переходить/перейти

 • przechodzę przez jezdnię – Я перехожу дорогу
 • przejdę przez jezdnię – Я перейду дорогу
 • przechodzę przez plac – Я перехожу через площадь
 • przejdę przez plac – Я перейду через площадь
 • przechodzę przez most – Я перехожу через мост
 • przejdę przez most – Я перейду через мост
 • przechodzę na drugą stronę ulicy – Я перехожу на другую сторону улицы
 • przejdę na drugą stronę ulicy –  Я перейду на другую сторону улицы

stać

 • stoję na skrzyżowaniu – я стою на перекрестке

spacerować

 • spaceruję po mieście – Я гуляю по городу
 • spaceruję po parku –  Я гуляю по парку

Добавить комментарий