Глагол zamawiać

zamawiać — заказывать, III спряжение

Спряжение глагола zamawiać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazamawiammyzamawiamy
tyzamawiaszwyzamawiacie
on, ona, onozamawiaoni, onezamawiają

Глагол pożegnać

pożegnać — попрощаться, проститься, III спряжение

Спряжение глагола pożegnać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
japożegnammypożegnamy
typożegnaszwypożegnacie
on, ona, onopożegnaoni, onepożegnają

Глагол pytać

pytać — спрашивать, III спряжение

Спряжение глагола pytać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
japytammypytamy
typytaszwypytacie
on, ona, onopytaoni, onepytają

Глагол przepraszać

przepraszać — извиняться, III спряжение

Спряжение глагола przepraszać в настоящем времени

liczba pojedynczaliczba mnoga
japrzepraszammyprzepraszamy
typrzepraszaszwyprzepraszacie
on, ona, onoprzepraszaoni, oneprzepraszają

Глагол słuchać

słuchać  — слушать, III спряжение

Спряжение глагола słuchać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasłuchammysłuchamy
tysłuchaszwysłuchacie
on, ona, onosłuchaoni, onesłuchają

Спряжение глагола słuchać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоsłuchałemsłuchałam
2 лицоsłuchałsłuchał
3 лицоsłuchałsłuchała
3 лицо  Средний родsłuchało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоsłuchaliśmysłuchałyśmy
2 лицоsłuchaliściesłuchałyście
3 лицоsłuchalisłuchały

Глагол wracać

wracać возвращаться из какого-либо места, III спряжение

Спряжение глагола wracać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawracammywracamy
tywracaszwywracacie
on, ona, onowracaoni, onewracają

Спряжение глагола wracać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоwracałemwracałam
2 лицоwracałeśwracałaś
3 лицоwracałwracała
3 лицо  Средний родwracało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоwracaliśmywracałyśmy
2 лицоwracaliściewracałyście
3 лицоwracaliwracały

Употребление глагола wracać с предлогами od, z, znad

Родительный падеж — dopełniacz
odOd kogo?od kolegi, od rodziny, od dentysty
 zSkąd?z Polski, z Warszawy, z miasta, z domu, z kawiarni, z parku, ze szkoły
z placu, z perony, z parkingu, ze wsi, z drugiego piętra, z pustyni, z poczty, z uniwersytetu, z bazaru, z dworca
z kawy, ze spaceru, z wykładu
z gór, z Tatr
znadSkąd?водный источник:
znad morza, znad jeziora, znad rzeki, znad Bałtyku, znad Wisły

Спряжение глагола wieść в прошедшем времени

wieść — вести, I спряжение

 Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wiodłem wiodłam
2 лицо wiodłeś wiodłaś
3 лицо wiódł wiodła
3 лицо Средний род wiodło
 Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wiedliśmy wiodłyśmy
2 лицо wiedliście wiodłyście
3 лицо wiedli wiodły

Глагол czytać

czytać — читать, III спряжение

Спряжение глагола czytać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jaczytammyczytamy
tyczytaszwyczytacie
on, ona, onoczytaoni, oneczytają

Глагол umieć

umieć — уметь, IV спряжение

Спряжение глаголов umieć в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jaumiemmyumiemy
tyumieszwyumiecie
on, ona, onoumieoni, oneumieją

Спряжение глагола umieć в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо umiałem umiałam
2 лицо umiałeś umiałaś
3 лицо umiał umiała
3 лицо  Средний род umiało
  Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо umieliśmy umiałyśmy
2 лицо umieliście umiałyście
3 лицо umieli umiały

Спряжение глагола powinien в настоящем времени

powinien — должен

Единственное числоМужской родЖенский родСредний род
1 лицо japowinienempowinnam
2 лицо typowinieneśpowinnaś
3 лицо on ona onopowinienpowinnapowinno
Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо mypowinniśmypowinnyśmy
2 лицо wypowinniściepowinnyście
3 лицо oni onepowinnipowinny

Модальные глаголы в польском языке — móc, mieć, powinien, musieć