Спряжение глагола karmić в настоящем времени

karmić кормить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakarmięmykarmimy
tykarmiszwykarmicie
on, ona, onokarmioni, onekarmią

Глагол szukać

szukać — искать, III спряжение

szukać kogo? czego? — употребляется родительный падеж

Kogo szukasz? — Szukam Adama.

Czego szukasz? — Szukam adresu.

Спряжение глагола szukać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaszukammyszukamy
tyszukaszwyszukacie
on, ona, onoszukaoni, oneszukają

Спряжение глагола szukać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоszukałemszukałam
2 лицоszukałeśszukałaś
3 лицоszukałszukała
3 лицо  Средний родszukało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоszukaliśmyszukałyśmy
2 лицоszukaliścieszukałyście
3 лицоszukaliszukały

Образование отглагольных существительных в польском языке


Отглагольные существительные образуются при помощи добавления суффиксов к глаголам.

-anie — от глаголов, инфинитив заканчивается на —

czytać – czytanie чтение

pisać – pisanie – письмо

-enie — от глаголов, инфинитив заканчивается на -eć, -ić // -yć

mówić – mówienie – речь

milczeć — milczenie — молчание

liczyć — liczenie — счет

chodzić – chodzenie – ходьба

-cie — от глаголов, инфинитив заканчивается на -ąć, -nąć; от односложных глаголов

myć – mycie – мытье, bić — bicie, czuć — czucie

zacząć — zaczęcie, pchnąć — pchnięcie

-acja — от глаголов иноязычного происхождения с суффиксом —ować; часто они выступают рядом со словами, образованными при помощи суффикса —anie

koordynować — koordynacja — koordynowanie

generalizować — generalizacja — generalizowanie

В польском языке отглагольные существительные используются для замены глагольных форм в сложных преложениях:

Kiedy zamknęli sklep, sprawdzili wszystkie zamki. — Po zamknięciu sklepu sprawdzili wszystkie zamki.

Примеры:

malowanie – рисование

gotowanie – готовка

jedzenie – еда

picie – питье

śpiewanie – пение

tańczenie – танцевание

Глаголы совершенного и несовершенного вида в польском языке — Czasowniki dokonane i niedokonane

Как и в русском и в украинском языке глаголы польского языка бывают совершенного и несовершенного видов

Глаголы совершенного и несовершенного вида образуют видовые пары:

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
Co robić?Co zrobić?
pisaćnapisać
rozmawiaćporozmawiać
dzwonićzadzwonić

Waldek codziennie musi dzwonić do szefa. Dziś też musi zadzwonić do szefa.

Формы глаголов совершенного вида образуются:

  1. при добавлении приставок к формам несовершенного вида: pisaćnapisać
  2. при помощи изменения основы глагола: pożyczaćpożyczyć, przekazywaćprzekazać, zamawiaćzamówić
  3. некоторые глаголы образуют формы совершенного вида от другой основы: mówićpowiedzieć, brać — wziąć, kłaść — położyć

В польском языке существует группа глаголов несовершенного вида, от которых нельзя образовать соответствующие формы совершенного вида: chcieć, mieć, móc, musieć

Глаголы совершенного вида не образуют форм настоящего времени. Глаголы несовершенного вида образуют все формы времени.

Глаголы несовершенного вида часто употребляются с наречиями często, rzadko, nigdy, codziennie :

Często dzwonię do mamy.

Rzadko piszę raporty.

Codziennie czytam gazety.

Примеры видовых пар при первом способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
czekaćpoczekać / zaczekać
czytaćprzeczytać
dziękowaćpodziękować
dzwonićzadzwonić
gotowaćugotować
graćzagrać
informowaćpoinformować
interesować się zainteresować się
inwestowaćzainwestować
iśćpójść
jechaćpojechać
jeśćzjeść
kończyćskończyć
lubićpolubić
narzekaćponarzekać
palićwypalić
pićwypić
pisaćnapisać
płacićzapłacić
pływaćpopływać
produkowaćwyprodukować
pytaćzapytać
radzićporadzić
robićzrobić
rozmawiaćporozmawiać
rozumiećzrozumieć
sprzątaćposprzątać
tańczyćzatańczyć
znaćpoznać

Примеры видовых пар при втором способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
dawaćdać
odpowiadaćodpowiedzieć
odwiedzaćodwiedzić
oglądaćobejrzeć
pożyczaćpożyczyć
przekazywaćprzekazać
przepraszaćprzeprosić
spędzaćspędzić
spotykać sięspotkać się
wyjeżdżaćwyjechać
zaczynzacząć
zakładaćzałożyć
załatwiaćzałatwić
zapraszaćzaprosić
zarabiaćzarobić
zgadzać się zgodzić się
zmieniaćzmienić
mówićpowiedzieć
widziećzobaczyć

Спряжение глагола zaczynać в настоящем времени

zaczyn— начинать, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jazaczynammyzaczynamy
tyzaczynaszwyzaczynacie
on, ona, onozaczynaoni, onezaczynają

Проверь себя!

Глагол zgadzać się

zgadzać się — соглашаться, III спряжение

zgadzać się na + винительный падеж — соглашаться на

Szef zgadza się na moje lekcje angielskiego.

zgadzać się z + творительный падеж — соглашаться с

Zgadzam się z twoją opinią

Nie zgadzam się! — Я не согласен / согласна.

Спряжение глагола zgadzać się в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazgadzam sięmyzgadzamy się
tyzgadzasz sięwyzgadzacie się
on, ona, onozgadza sięoni, onezgadzają się

Глагол dzwonić

dzwonić – звонить, II спряжение

Спряжение глагола dzwonić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jadzwonięmydzwonimy
tydzwoniszwydzwonicie
on ona onodzwonioni onedzwonią

Спряжение глагола dzwonić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоdzwoniłemdzwoniłam
2 лицоdzwoniłeśdzwoniłaś
3 лицоdzwoniłdzwoniła
3 лицо Средний родdzwoniło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоdzwoniliśmydzwoniłyśmy
2 лицоdzwoniliściedzwoniłyście
3 лицоdzwonilidzwoniły

Глагол kończyć

kończyć  – заканчивать, II спряжение

Спряжение глагола kończyć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakończęmykończymy
tykończyszwykończycie
on ona onokończyoni onekończą

Спряжение глагола kończyć в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоkończyłemkończyłam
2 лицоkończyłeśkończyłaś
3 лицоkończyłkończyła
3 лицо Средний родkończyło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоkończyliśmykończyłyśmy
2 лицоkończyliściekończyłyście
3 лицоkończylikończyły

Глагол grać

grać — играть, III спряжение

  1. grać w co (w tenisa, w pokera, w koszykówkę) — играть во что — в теннис, в покер, в баскетбол
  2. grać na czym (na pianinie, na gitarze) — играть на чем — на пианино, на гитаре

Спряжение глагола grać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jagrammygramy
tygraszwygracie
on, ona, onograoni, onegra

Спряжение глагола grać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоgrałemgrałam
2 лицоgrałeśgrałaś
3 лицоgrałgrała
3 лицо  Средний родgrało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоgraliśmygrałyśmy
2 лицоgraliściegrałyście
3 лицоgraligrały

Глагол woleć

Wolę kawę niż herbatę. — Предпочитаю кофе, а не чай. ( Woleć + винительный падеж)

Wolimy czytać książki, niż oglądać telewizję. ( Woleć + инфинитив)

woleć – предпочитать, II спряжение

Спряжение глагола woleć в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawolęmywolimy
tywoliszwywolicie
on, ona, onowolioni, onewolą

Спряжение глагола woleć в прошедшем времени

 Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицо wolałem wolałam
2 лицо wolałeś wolałaś
3 лицо wolał wolała
3 лицо Средний род wolało
 Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо woleliśmy wolałyśmy
2 лицо woleliście wolałyście
3 лицо woleli wolały