Спряжение глагола sądzić

sądzić – думать, предполагать, II спряжение

Спряжение глагола sądzić в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jasądzęmysądzimy
tysądziszwysądzicie
on ona onosądzioni onesądzą

Спряжение глагола sądzić в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоsądziłemsądziłam
2 лицоsądziłeśsądziłaś
3 лицоsądziłsądziła
3 лицо Средний родsądziło
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоsądziliśmysądziłyśmy
2 лицоsądziliściesądziłyście
3 лицоsądzilisądziły

Спряжение глагола troszczyć się

troszczyć się – заботиться, ухаживать, II спряжение

Спряжение глагола troszczyć się в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jatroszczę sięmytroszczymy się
tytroszczysz sięwytroszczycie się
on ona onotroszczy sięoni onetroszczą się

Спряжение глагола troszczyć się в прошедшем времени

Единственное числоМужской родЖенский род
1 лицоtroszczyłem siętroszczyłam się
2 лицоtroszczyłeś siętroszczyłaś się
3 лицоtroszczył siętroszczyła się
3 лицо Средний родtroszczyło się
Множественное числолично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицоtroszczyliśmy siętroszczyłyśmy się
2 лицоtroszczyliście siętroszczyłyście się
3 лицоtroszczyli siętroszczyły się

Глагол spotykać się

spotykać się – встречаться, III спряжение

Спряжение глагола spotykać się в настоящем времени

spotykać się – встретиться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaspotykam się myspotykamy się
tyspotykasz się wyspotykacie się
on, ona, onospotyka się oni, onespotykają się

Спряжение глагола spotkać się в прошедшем времени

spotykać się
 Единственное число
  Мужской род Женский род
1 лицо spotykałem się spotykałam się
2  лицо spotykałeś się spotykałaś się
3 лицо spotykał się spotykała się
 Средний род
 3 лицо spotykało się 
 Множественное число
  лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо spotykaliśmy się spotykałyśmy się
 2 лицо spotykaliście się spotykałyście się
 3 лицо spotykali się spotykały się

Разница между spotykać и spotykać się

nie planuję spotkania
не планирую встречу
planuję spotkanie
планирую встречу
spotykać + biernik
винительный падеж
spotykać się + narzędnik
творительный падеж
znajomychze znajomymi
kolegówkolegami
przyjaciółprzyjaciółmi

Глагол spotkać się

spotkać się – встретиться, I спряжение

Спряжение глагола spotkać się в настоящем времени

spotkać się – встретиться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaspotkam się myspotkamy się
tyspotkasz się wyspotkacie się
on, ona, onospotka się oni, onespotkają się

Спряжение глагола spotkać się в прошедшем времени

spotkać się
 Единственное число
  Мужской род Женский род
1 лицо spotkałem się spotkałam się
2  лицо spotkałeś sie spotkałaś się
3 лицо spotkał się spotkała się
 Средний род
 3 лицо spotkało się 
 Множественное число
  лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо spotkaliśmy się spotkałyśmy się
 2 лицо spotkaliście się spotkałyście się
 3 лицо spotkali się spotkały się

 Czy możemy się dzisiaj spotkać? — Можем ли мы сегодня встретиться?

— Jeśli chcesz, możemy się spotkać w sobo. — Если хочешь, можем встретиться в субботу.


Спряжение глагола karmić в настоящем времени

karmić кормить, II спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jakarmięmykarmimy
tykarmiszwykarmicie
on, ona, onokarmioni, onekarmią

Глагол szukać

szukać – искать, III спряжение

szukać kogo? czego? – употребляется родительный падеж

Kogo szukasz? – Szukam Adama.

Czego szukasz? – Szukam adresu.

Спряжение глагола szukać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaszukammyszukamy
tyszukaszwyszukacie
on, ona, onoszukaoni, oneszukają

Спряжение глагола szukać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоszukałemszukałam
2 лицоszukałeśszukałaś
3 лицоszukałszukała
3 лицо  Средний родszukało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоszukaliśmyszukałyśmy
2 лицоszukaliścieszukałyście
3 лицоszukaliszukały

Образование отглагольных существительных в польском языке


Отглагольные существительные образуются при помощи добавления суффиксов к глаголам.

-anie – от глаголов, инфинитив заканчивается на –

czytać – czytanie чтение

pisać – pisanie – письмо

-enie – от глаголов, инфинитив заканчивается на -eć, -ić // -yć

mówić – mówienie – речь

milczeć – milczenie – молчание

liczyć – liczenie – счет

chodzić – chodzenie – ходьба

-cie – от глаголов, инфинитив заканчивается на -ąć, -nąć; от односложных глаголов

myć – mycie – мытье, bić – bicie, czuć – czucie

zacząć – zaczęcie, pchnąć – pchnięcie

-acja – от глаголов иноязычного происхождения с суффиксом –ować; часто они выступают рядом со словами, образованными при помощи суффикса –anie

koordynować – koordynacja – koordynowanie

generalizować – generalizacja – generalizowanie

В польском языке отглагольные существительные используются для замены глагольных форм в сложных преложениях:

Kiedy zamknęli sklep, sprawdzili wszystkie zamki. – Po zamknięciu sklepu sprawdzili wszystkie zamki.

Примеры:

malowanie – рисование

gotowanie – готовка

jedzenie – еда

picie – питье

śpiewanie – пение

tańczenie – танцевание

Глаголы совершенного и несовершенного вида в польском языке – Czasowniki dokonane i niedokonane

Как и в русском и в украинском языке глаголы польского языка бывают совершенного и несовершенного видов

Глаголы совершенного и несовершенного вида образуют видовые пары:

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
Co robić?Co zrobić?
pisaćnapisać
rozmawiaćporozmawiać
dzwonićzadzwonić

Waldek codziennie musi dzwonić do szefa. Dziś też musi zadzwonić do szefa.

Формы глаголов совершенного вида образуются:

  1. при добавлении приставок к формам несовершенного вида: pisaćnapisać
  2. при помощи изменения основы глагола: pożyczaćpożyczyć, przekazywaćprzekazać, zamawiaćzamówić
  3. некоторые глаголы образуют формы совершенного вида от другой основы: mówićpowiedzieć, brać – wziąć, kłaść – położyć

В польском языке существует группа глаголов несовершенного вида, от которых нельзя образовать соответствующие формы совершенного вида: chcieć, mieć, móc, musieć

Глаголы совершенного вида не образуют форм настоящего времени. Глаголы несовершенного вида образуют все формы времени.

Глаголы несовершенного вида часто употребляются с наречиями często, rzadko, nigdy, codziennie :

Często dzwonię do mamy.

Rzadko piszę raporty.

Codziennie czytam gazety.

Примеры видовых пар при первом способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
czekaćpoczekać / zaczekać
czytaćprzeczytać
dziękowaćpodziękować
dzwonićzadzwonić
gotowaćugotować
graćzagrać
informowaćpoinformować
interesować się zainteresować się
inwestowaćzainwestować
iśćpójść
jechaćpojechać
jeśćzjeść
kończyćskończyć
lubićpolubić
narzekaćponarzekać
palićwypalić
pićwypić
pisaćnapisać
płacićzapłacić
pływaćpopływać
produkowaćwyprodukować
pytaćzapytać
radzićporadzić
robićzrobić
rozmawiaćporozmawiać
rozumiećzrozumieć
sprzątaćposprzątać
tańczyćzatańczyć
znaćpoznać

Примеры видовых пар при втором способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
dawaćdać
odpowiadaćodpowiedzieć
odwiedzaćodwiedzić
oglądaćobejrzeć
pożyczaćpożyczyć
przekazywaćprzekazać
przepraszaćprzeprosić
spędzaćspędzić
spotykać sięspotkać się
wyjeżdżaćwyjechać
zaczynzacząć
zakładaćzałożyć
załatwiaćzałatwić
zapraszaćzaprosić
zarabiaćzarobić
zgadzać się zgodzić się
zmieniaćzmienić
mówićpowiedzieć
widziećzobaczyć

Спряжение глагола zaczynać в настоящем времени

zaczyn– начинать, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jazaczynammyzaczynamy
tyzaczynaszwyzaczynacie
on, ona, onozaczynaoni, onezaczynają

Проверь себя!

Глагол zgadzać się

zgadzać się – соглашаться, III спряжение

zgadzać się na + винительный падеж – соглашаться на

Szef zgadza się na moje lekcje angielskiego.

zgadzać się z + творительный падеж – соглашаться с

Zgadzam się z twoją opinią

Nie zgadzam się! – Я не согласен / согласна.

Спряжение глагола zgadzać się в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazgadzam sięmyzgadzamy się
tyzgadzasz sięwyzgadzacie się
on, ona, onozgadza sięoni, onezgadzają się