Склонение существительных pan и pani в польском языке

mianownikpanpani
dopełniaczpanapani
celownikpanupani
biernikpanapanią
narzędnikpanempanią
miejscownikpanupani
wołaczpanie!pani!

Множественное число слов pan и pani

panowie – об одних мужчинах

pani – об одних женщинах

państwo – о группе людей, куда входят и мужчины и женщины

mianownikpanowie
dopełniaczpanów
celownikpanom
biernikpanów
narzędnikpanami
miejscownikpanach
wołaczpanowie

Склонение panie  

mianownikpanie
dopełniaczpań
celownikpaniom
biernikpanie
narzędnikpaniami
miejscownikpaniach
wołaczpanie

Склонение państwo 

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikpaństwopaństwa
dopełniaczpaństwapaństw
celownikpaństwupaństwom
biernikpaństwopaństwa
narzędnikpaństwempaństwami
miejscownikpaństwiepaństwach
wołaczpaństwopaństwa

Род существительных в польском языке — rodzaj rzeczowników

В польском языке существует три рода существительных: мужской, женский и средний.

К мужскому роду (rodzaj męski) относятся существительные, оканчивающиеся на согласный: teatr, dom, hotel. Также к мужскому роду относятся существительные, которые обозначают лиц мужского пола и заканчиваются на –а: mężczyzna, poeta, dentysta, kolega

К женскому роду (rodzaj żenski) относятся существительные, окачивающиеся на –или –i: pani, lampa, kobieta, spszedawczyni. Также к женскому роду относятся некоторые существительные, оканчивающиеся на согласный: noc, sól

К среднему роду (rodzaj nijakiотносятся существительные, оканчивающиеся на –о, –ę, –е: pole, okno, dziecko, а также существительные, оканчивающиеся на –um: museum, liceum, konserwatorium

rodzaj męskirodzaj żenskirodzaj nijaki
biletlampaspotkanie
pubkoleżankabiuro
szefszkołakino
teatrrestauracjawino
dentystaoperapiwo
kolegaspszedawczyniliceum
imię

Проверь себя

Mianownik rzeczowników męskoosobowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego citamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy?

ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie

– i 
b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z
– y 
k, g, r, c
– e 
sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j
– owie 
rodzina, tytuł narodowość
t – ci
d – dzi
ch – si
sta- ści
k – cy
g – dzy
r – rzy
ec – cy
ca – cy
anim – anie 
student – studenci
sąsiad – sąsiedzi
mnich – mnisi
artysta – artyści
fizyk – fizycy
kolega – koledzy
aktor – aktorzy
chłopiec – chłopcy
kierowca – kierowcy 
wegetarianin – wegetarianie
Amerykanin – Amerykanie
krakowianin – krakowianie
synowie
królowie
Belgowie

brat – bracia, człowiekludzie, ksiądz – księża, HiszpanHiszpanie, Cygan – Cyganie

końcówki rzeczownika

Именительный падеж — Mianownik — Kto? Co?


Образование лично-мужских форм множественного числа

Лично-мужские формы существительных образуются при помощи окончаний -i, -y, -e, -owie.

-i присоединяется к основам, которые оканчиваются на твердый согласный

chłop – chłopi

diabeł – diabli

Чередование:

d//dzi    sąsiad – sąsiedzi

t//ci        student – studenci

ch//si     mnich – mnisi

st//ści    artysta – artyści

zn//źni    mężczyzna – mężczyźni

При смягчении могут чередоваться гласные:  sąsiad – sąsiedzi

-y присоединяется к основам. которые оканчиваются на g, k, r, а также к основам с с суффиксами -ec и -ca

chłopiec – chłopcy

twórca – twórcy

Чередование:

g//dz  biolog – biolodzy

k//c  Polak – Polacy

r//rz  aktor – aktorzy

-e присоединяется к основам, которые оканчиваются на мягкие или шипящие согласные, а также -c (если –с не находится в составе суффикса –ес или –са)

nauczyciel – nauczyciele

lekarz – lekarze

kibic – kibice

Окончание -owie имеют слова, которые обозначают:

– родственные отношения

syn – synowie

ojciec – ojcowie

– титулы и звания, а также вежливые обращения

profesorprofesorowie

panpanowie

król – królowie

– названия некоторых национальностей

Arab – Arabowie

– некоторые другие слова

uczeń – uczniowie

Образование существительных женского рода в польском языке

Большинство существительных женского рода, обозначающих профессию и родство образуются от существительных мужского рода при помощи суффиксов и окончаний:

-ka lekarz lekarka врач
 -ica bratanek bratanica племянница
 -ankaRosjanin Rosjanka россиянка
 -ni (-ini, -yni) pan pani пани
 чередование:   
 rz//r malarz malarka художница
 g//ż kolega koleżanka подруга
 k//cz śpiewak śpiewaczka певица

dyrektor – обозначает как лицо мужского, так и женского пола

Примеры

 kolega koleżanka подруга
 kot kotka кошка
 kuzyn kuzynka кузина
 nauczyciel nauczycielka учительница
 pasażer pasażerka пассажирка
 Polak Polka полька
 policjant policjantka полицеский
 sąsiad sąsiadka соседка
 siostrzeniec siostrzenica племянница
 student studentka студентка
 tancerz tancerka танцовщица
 uczeń uczennica ученица
 wnuk wnuczka внучка
 wykładowca wykładowczyni преподавательница

Образование уменьшительно-ласкательных существительных в польском языке

 -ekdomdomek домик
 -ikfotelfotelik креслице
 -ykteatrteatrzyk театрик
 -kokrzesłokrzesełko стульчик
 -kachmurachmurka тучка
 -aczekchłopakchłopaczek парнишка
 -eczkabułkabułeczka булочка
 autobus autobusik автобусик
 barszcz barszczyk борщик
 cukierek cukiereczek конфетка
 deszcz deszczyk дожчик
 basen basenik бассейник
 butelka buteleczka бутылочка
 cebula cebulka луковка
 córka córeczka доченька
 diabeł diabełek чертик
 drzewo drzewko деревце
 dzwonek dzwoneczek колокольчик
 gazeta gazetka газетка

Образование отглагольных существительных в польском языке


Отглагольные существительные образуются при помощи добавления суффиксов к глаголам.

-anie

czytać – czytanie чтение

pisać – pisanie – письмо

-enie

mówić – mówienie – речь

chodzić – chodzienie – ходьба

-cie

myć – mycie – мытье

Примеры:

malowanie – рисование

gotowanie – готовка

jedzenie – еда

picie – питье

śpiewanie – пение

tańczenie – танцевание

Слова oko, ucho, ręka – особенности склонения в польском языке

Слова oko, ucho, ręka имеют особенности в  склонении.

Именительный и винительный падежи множественного числа: oczy, uszy, ręce

Творительный падеж множественного числа: oczami / oczyma, rękami / rękoma  – обе формы употребляются одинаково

Склонение слова oko по падежам

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikokooczy
dopełniaczokaoczu
celownikokuoczom
biernikokooczy
narzędnikokiemoczami / oczyma
miejscownikokuoczach

Склонение слова ucho по падежам

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikuchouszy
dopełniaczuchauszu
celownikuchuuszom
biernikuchouszy
narzędnikuchemuszami
miejscownikuchuuszach

Склонение слова ręka по падежам

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikrękaręce
dopełniaczrękirąk
celownikręcerękom
biernikrękęręce
narzędnikrękąrękami / rękoma
miejscownikręce / rękurękach
wołaczrękoręce

Склонение слова ramię – плечо по падежам в польском языке

ramię – плечо, существительное среднего рода ( rodzaj nijaki)

Единственное число Множественное число
mianownik ramię ramiona
dopełniacz ramienia ramion
celownik ramieniu ramionom
biernik ramię ramiona
narzędnik ramieniem ramionami
miejscownik ramieniu o ramionach

wzruszyć ramionami – пожать плечами

Склонение слова imię – имя по падежам в польском языке

Существительные среднего рода на -um в польском языке

Все существительные, оканчивающиеся на um относятся к среднему роду.

  • stare muzeum – старый музей
  • nowe audytorium – новая аудитория
  • nasze stypendium –  наша стипендия

В единственном числе эти существительные не склоняются.

  • iść do muzeum – идти в музей
  • siedzieć w auditorium – сидеть в аудитории
  • rozmawiać o stypendium – разговаривать о стипендии

Во множественном числе существительные на –um склоняются по своей особой схеме.

Множественное число существительных на –um

 Именительный audytoria muzea stypendia
 Родительный audytoriów muzeów stypendiów
 Дательный audytoriom muzeom stypendiom
 Винительный audytoria muzea stypendia
 Творительный audytoriami muzeami stypendiami
 Предложный o audytoriach o muzeach o stypendiach

Склонение слова imię – имя по падежам в польском языке

imię — имя — существительное среднего рода ( rodzaj nijaki)

 imię имя 
 Единственное число Множественное число
mianownikimięimiona
dopełniaczimieniaimion
celownikimieniuimionom
biernikimięimiona
narzędnikimieniemimonami
miejscownikimieniuo imionach
wołaczimięimiona

Проверь себя!

Также склоняются слова ramię, plemię, siemię

Склонение слова ramię – плечо по падежам в польском языке