Местоимения sam, sama, samo в польском языке

Местоимение sam в польском языке имеет два значения: Значение «один, отдельно» – Andrzej mieszka sam Значение «самостоятельно» – Andrzej sam musi robić zakupy. Anna sama sprząta. Dziecko samo czyta. Местоимения sam изменяется по родам: rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki

Отрицательные местоимения в польском языке – Zaimki przeczące

От вопросительных местоимений образуются отрицательные местоимения при помощи приставки ni – не: nikt – никто nic – ничего niczyj – ничей nigdzie – нигде nigdy – никогда Специальное отрицательное местоимение: żaden  – никакой, ни один Co nowego? – Nic nowego, wszystko po staremu. To nic szczególnego. – Это ничего особенного.

Неопределенные местоимения в польском языке – zaimki nieokreślone, склонение неопределенных местоимений

Примеры неопределённых местоимений: ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś, cokolwiek coś ważnego – что-то важное coś nowego – что-то новенькое Образование неопределенных местоимений в польском языке Образование неопределенных местоимений путем добавления частицы -ś к вопросительным местоимениям. Вопросительное местоимение Неопределенное местоимение Перевод

Zaimki dzierżawcze – притяжательные местоимения в польском языке

zaimki osobowe – личные местоимения zaimki dzierżawcze – притяжательные местоимения 1 ja mój, moja, moje 2 ty twój, twoja, twoje 3 on jego ona jej ono jego 1 my nasz, nasza, nasze 2 wy wasz, wasza, wasze 3 oni, one

Zaimki pytające – вопросительные местоимение jaki, jaka, jakie в польском языке

jaki – какойjaka – какаяjakie – какое jacy / jakie – какие Примеры: Jaki jest tamten dąb? Jaka jest ta pani? Odmiana zaimka jaki – склонение местоимения jaki Mianownik Именительный jaki jaka jakie jacy jakie Dopełniacz Родительный jakiego jakiej jakiego jakich jakich Celownik Дательный jakiemu jakiej jakiemu jakim

Zaimki wskazujące – Указательные местоимения ten, ta, to, tamten, tamta, tamto в польском языке

liczba pojedyncza единственное число rodzaj męski rodzaj żeński  rodzaj nijaki blisko (близко) ten этот ta эта to это daleko (далеко) tamtenтот tamtaта tamtoто liczba mnogaмножественное число męskoosobowy niemęskoosobowy blisko (близко) ciэти teэти daleko (далеко) tamciте tamteте Примеры: Tamten dąb jest stary.