Множественное число слов dzień, tydzień, rok, miesiąc

dzieńdniZa dwa dni jadę do Gdańska.
tydzieńtygodnieZa trzy tygodnie będzie seminarium.
miesiącmiesiąceJestem w Polsce cztery miesiące.
roklataPracuję w firmie Rotter już cztery lata.

После числительного пять и дальше существительные употребляются в родительном падеже.

Склонение существительного tydzień

Сочетание числительных с существительными

Образования названий жителей различных регионов

Существуют семь способов образования названий жителей различных регионов:

при помощи суффикса -anin (Pomorze — Pomorzanin; Warszawa -
warszawianin; вариант для существительных женского рода -anka: Pomorzanka, warszawianka), этот суффикс чаще всего присоединяется к польским географическим названиям;

при помощи суффикса -ak (Warszawa ~ warszawiak; Śląsk - Ślązak: вариант для
существительных женского рода aczka: warszawiaczka. Ślązaczka), часто подобные
образования считаются разговорными;

при помощи суффикса -czyk (Malbork - malborczyk, Bawaria - Bawarczyk; вариант
для существительных женского рода -ka: malborka, Bawarka), этот суффикс чаще
всего присоединяется к заимствованным географическим названиям;

при помощи суффикса -ec (Niemiec; вариант для существительных женского рода
-ka: Niemka);

при помощи суффикса -in (Litwa — Litwin: вариант для существительных женского
рода -ka: Litwinka):

отнятие окончания от географического названия (Belgia - Belg; Mazury- Mazur: вариант
для существительных женского рода может быть различным: Belgijką Mazurka);

при помощи описательных форм — mieszkaniec / mieszkanka Zielonej Góry; Krymu; Madrytu.

Образование прилагательных и наречий от названий стран в польском языке

Сложные предложения в польском языке – zdania złożone

Сложносочиненные предложения – zdania złożone współrzędnie

Сложносочиненные предложения (zdania złożone współrzędnie) состоят из двух или более простых предложений, относительно независимых друг от друга. Эти предложения могут быть связаны между собой при помощи союзов или бессоюзной связью.

Pojadę z dzieckiem nad morze, a mąż zostanie w mieście.

Поскольку в польском языке подлежащее не всегда выражается (особенно это касается местоимений 1 и 2 лица), к сложносочиненным предложениям относятся и конструкции, которые в русском языке считались бы простыми предложениями с однородными членами.

Dzieci biegały po parku i krzyczały.

Для того, чтобы предложение считалось сложным, достаточно, что бы в нем было несколько сказуемых.

Для соединения сложносочиненных предложений используются союзы:

Соединительные. В таком предложении говорится:

– об одновременности событий и явлений;

– о следовании событий друг за другом;

– об условленности одного события другим.

iWróciłem do domu i zjadłem obiad.
Я вернулся домой и пообедал.
aPrzed domem stała ławka, a na niej spał kot.
Перед домом стояла скамейка, а на ней спал кот.
orazJan marzył о stanowisku dyrektora przedsiębiorstwa oraz chciał być szefem korporacji.
Ян мечтал о должности директора предприятия, а также хотел быть главой корпорации.
ani – в отрицательных предложенияхNie uczył się ani nie pracował.
Он не учился и не работал.
ani…, aniAni się nie przywitał z nami, ani się nie uśmiechnął.
Не поздоровался с нами, и даже не улыбнулся.

Противительные. В таком предложении одно явление противопоставляется другому или чем-то отличается от него

ale (lecz)Nigdy nie kłamałem, ale (lecz) zrobię to dla ciebie.
Я никогда не врал, но сделаю это для тебя.
jednakSpieszył się bardzo, jednak spóźnił się na spotkanie.
Он очень спешил, но опоздал на встречу.
aJa piszę, a Piotr tłumaczy.
Я пишу, а Петр переводит.
natomiastCena tej rzeczy wysoka, natomiast satysfakcja z jej kupna jest spora.
Цена этой вещи высокая, но удовольствие от ее покупки велико.

Разделительные. В таком предложении указывается на чередование явлений, на возможность или выбор одного явления из нескольких

alboW lecie pojedziemy w góry albo spędzimy urlop nad morzem.
Летом поедем в горы или проведем отпуск на море.
lubWynajmiemy pokój w hotelu lub zatrzymamy się u cioci.
Снимем комнату в гостинице или остановимся у тети.
czy – чаще в вопросительных предложенияхRafał naprawdę chce ożenić się, czy tylko udaje zakochanego?
Рафал действительно хочет жениться, или только притворяется влюбленным?

Идентифицирующие. В таком предложении указывается на равнозначность ситуаций, при этом второе предложение поясняет мысль, высказанную в первом.

czyliDrzwi są zamknięte, czyli nikogo nie ma w domu.
Дверь закрыта, то есть никого нет дома.
to znaczyPtaki odlatują, to znaczy zbliża się zima.
Птицы улетают, значит приближается зима.

Сложноподчиненные предложения – zdania złożone podrzędnie

Сложноподчиненное предложение с придаточным места

Придаточные предложения со значением места обозначают пространство, на котором происходит событие, названное в главном предложении, или направление, в котором направляется его субъект. Такие придаточные предложения присоединяются к главному при помощи союзов, при этом в главном предложении могут быть относительные с ними слова: tam – там, туда, gdzie (dokąd, skąd), tędy – этим путем, tamtędy – тем путем, którędy – как, каким путем

gdzieгде, кудаChciałabym spędzić urlop tam, gdzie zawsze jest ciepło.
Maria poszła tam, gdzie ją zawołano.
dokądкудаZawiozę was, dokąd tylko chcecie.
Samochodem można dojechać tam, dokąd autobus nie dojeżdża.
skądоткудаPiotr zaprowadzi was tam, skąd widać cała okolicę.
Brat jest teraz w takim miejscu, skąd nie może zadzwonić do domu.
którędyкак, каким путемKtórędy byśmy nie poszli, i tak przemoczymy buty.
Przestępcy uciekali przed policją tamtędy, którędy zwykle chodzimy na plażę.

Глаголы совершенного и несовершенного вида в польском языке – Czasowniki dokonane i niedokonane

Как и в русском и в украинском языке глаголы польского языка бывают совершенного и несовершенного видов

Глаголы совершенного и несовершенного вида образуют видовые пары:

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
Co robić?Co zrobić?
pisaćnapisać
rozmawiaćporozmawiać
dzwonićzadzwonić

Waldek codziennie musi dzwonić do szefa. Dziś też musi zadzwonić do szefa.

Формы глаголов совершенного вида образуются:

 1. при добавлении приставок к формам несовершенного вида: pisaćnapisać
 2. при помощи изменения основы глагола: pożyczaćpożyczyć, przekazywaćprzekazać, zamawiaćzamówić
 3. некоторые глаголы образуют формы совершенного вида от другой основы: mówićpowiedzieć, brać – wziąć, kłaść – położyć

В польском языке существует группа глаголов несовершенного вида, от которых нельзя образовать соответствующие формы совершенного вида: chcieć, mieć, móc, musieć

Глаголы совершенного вида не образуют форм настоящего времени. Глаголы несовершенного вида образуют все формы времени.

Глаголы несовершенного вида часто употребляются с наречиями często, rzadko, nigdy, codziennie :

Często dzwonię do mamy.

Rzadko piszę raporty.

Codziennie czytam gazety.

Примеры видовых пар при первом способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
czekaćpoczekać / zaczekać
czytaćprzeczytać
dziękowaćpodziękować
dzwonićzadzwonić
gotowaćugotować
graćzagrać
informowaćpoinformować
interesować się zainteresować się
inwestowaćzainwestować
iśćpójść
jechaćpojechać
jeśćzjeść
kończyćskończyć
lubićpolubić
narzekaćponarzekać
palićwypalić
pićwypić
pisaćnapisać
płacićzapłacić
pływaćpopływać
produkowaćwyprodukować
pytaćzapytać
radzićporadzić
robićzrobić
rozmawiaćporozmawiać
rozumiećzrozumieć
sprzątaćposprzątać
tańczyćzatańczyć
znaćpoznać

Примеры видовых пар при втором способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
dawaćdać
odpowiadaćodpowiedzieć
odwiedzaćodwiedzić
oglądaćobejrzeć
pożyczaćpożyczyć
przekazywaćprzekazać
przepraszaćprzeprosić
spędzaćspędzić
spotykać sięspotkać się
wyjeżdżaćwyjechać
zaczynzacząć
zakładaćzałożyć
załatwiaćzałatwić
zapraszaćzaprosić
zarabiaćzarobić
zgadzać się zgodzić się
zmieniaćzmienić
mówićpowiedzieć
widziećzobaczyć

Винительный и родительный падежи в утвердительных и отрицательных предложениях в польском языке

Если в утвердительном предложении существительное стоит в винительном падеже, в отрицательном предложении падеж меняется на родительный.

Винительный – Родительный

Lubię sok. – Nie lubię soku.

Piję kawę. – Nie piję kawy.

Mam dziecko. – Nie mam dziecka.

Если в утвердительном предложении существительное стоит не в винительном падеже, в отрицательном предложении падеж не меняется.

Adam interesuje się historią. – Adam nie interesuje się historią. – творительный падеж в обоих случаях


Даты в польском языке

Как читать год в дате в польском языке

Числа, обозначающие даты, читаются так:

 • первые две цифры  – как количественные числительные
 • две последние –  как  порядковые числительные

1805 год – tysiąc osiemset piąty rok

1987 год – tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty siódmy rok

2009 год – dwa tysiące dziewiąty rok

Как называть даты в польском языке:

Сегодня третье сентября. –  Dziś jest trzeci września.

Порядковое числительное trzeci стоит в мужском роде.

Как сказать о событии, которое наступит в определенный день:

Я еду в Польшу двадцать третьего мая. – Jadę do Polski dwudziestego trzeciego maja. 

Порядковое числительное dwudziestego trzeciego стоит в родительном падеже.

Количественные числительные в польском языке — liczebniki główne

Порядковые числительные в польском языке — Liczebniki porządkowe

Która godzina? — Время в польском языке – часы, минуты, определение времени

Примеры

 • Magnetowid został wynaleziony w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym trzecim roku.
 • Mrożone jedzenie zostało wynalezione w tysiąc dziewięćset dwudziestym czwartym roku. 
 • Pierwszy komputer pojawił się w tysiąc dziewięćset czterdziestym czwartym roku.
 • Pierwszy rower został skonstruowany w Szkocji w tysiąc osiemset trzydziestym dziewiątym roku.
 • Telefon został wyprodukowany w tysiąc osiemset siedemdziesiątym szóstym roku. 
 • Zapałki zostały wynalezione w tysiąc osiemset osiemdziesiątym piątym roku. 

17.01 Dzisiaj jest siedemnasty  stycznia.

21.02 Dzisiaj jest dwudziesty  pierwszy  lutego.

3.03 Dzisiaj jest trzeci marca. 

19.04 Dzisiaj jest dziewiętnasty  kwietnia. 

6.05 Dzisiaj jest szósty maja.

28.06 Dzisiaj jest dwudziesty  ósmy czerwca. 

15.07 Dzisiaj jest piętnasty lipca.

24.08 Dzisiaj jest dwudziesty  czwarty sierpnia.

7.09 Dzisiaj jest siódmy września. 

10.10 Dzisiaj jest dziesiąty października.

30.11 Dzisiaj jest trzydziesty listopada.

20.12 Dzisiaj jest dwudziesty grudnia. 

Деепричастие в польском языке

Деепричастия в польском языке бывают совершенного и несовершенного вида.

Деепричастия несовершенного вида обозначает действие, происходящее одновременно с основным, выраженным сказуемым:

Patrząc na te piękne kwiaty, myślę o wiośnie. – Глядя на эти прекрасные цветы, я думаю о весне.

Деепричастие совершенного вида выражает действие, происходящее раньше основного, выраженного сказуемым.

Zjadłszy kolację, poszedł na spacer. – Съев ужин, он пошел на прогулку.

Образование деепричастия несовершенного вида

Это деепричастие часто употребляется в инструкции:

Korzystając z tej drukarki, trzeba brać tylko dobry papier. – При использовании этого принтера вам нужно брать только хорошую бумагу.

Деепричастие несовершенного вида образуется от глаголов несовершенного вида при помощи суффикса -ąc-, который добавляется к основе 3-го лица множественного числа настоящего времени

czytać – czytają – czytając – читая

brać – biorą – biorąc – беря

być – będąc

Образование деепричастия совершенного вида

Деепричастия совершенного вида образуются от основы прошедшего времени  глаголов совершенного вида 3 лица единственного числа мужского рода при помощи суффиксов – wszy-, –łszy

суффикс  –wszy– присоединяется к основе на гласный:

przeczytać – przeczytał – przeczytawszy – прочитав

zapomnieć – zapomniał – zapomniawszy – забыв

суффикс  –łszy- присоединяется к основе на согласный:

przynieść – przyniósł – przyniósłszy – принесши

zjeść – zjadł – zjadłszy – съев

Причастие действительного залога в польском языке – Imiesłów czynny

Примеры причастий действительного залога: czytający – читающий, biorący – берущий

Причастия действительного залога в основном используются в научных и официальных текстах.

В предложениях они могут обозначать добавочное действие, одновременно с основным действием, выраженное глаголом-сказуемым. Причастие не отделяется запятыми.

Zobaczyłem człowiekczytającego gazetę.

Причастия действительного залога в польском языке образуются путем добавления суффикса ąc к основе глагола несовершенного вида 3 лица множественного числа и окончания прилагательного.

czytać – czytają – czytający – читающий

brać – biorą- biorący – берущий

być – będący

Причастия действительного залога в польском языке склоняются как прилагательные:

czytającego człowieka – czytającemu człowiekowi

Причастия действительного залога в польском языке образуют лично-мужские и нелично-мужские формы:

czytający mężczyźni

czytające dziewczyny


В повседневной речи причастие заменяется сложноподчиненным предложением с союзом który

Zobaczyłem człowieka, który czytał gazetę.

Пассивные (страдательные) причастия в польском языке

Страдательный залог в польском языке – Strona bierna

В польском языке существуют действительный и страдательный залог.

Действительный залог:

Mieszkańcy Warszawy zbudowali Pałac Kultury i Nauki w 1955 roku. – Жители Варшавы построили дворец культуры и науки в 1955 году.

Страдательный залог:

Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w 1955 roku przez mieszkańców Warszawy. – Дворец культуры и науки был построен в 1955 жителями Варшавы.

Образование страдательного залога в польском языке

Причастия несовершенного вида + глагол być в настоящем или прошедшем времени

Te samochody są produkowane w naszym mieście. – Эти автомобили производятся в нашем городе.

Причастия совершенного вида + формы глагола być в настоящем или прошедшем времени – обозначают результат действия

Jestem umyty. – Я умыт.

Причастия совершенного вида + формы глагола zostać  в будущем и прошедшем времени –  обозначают как процесс так и результат

Pałac Kultury i  nauki w Warszawie został zbudowany w 1955 roku. – Дворец культуры и науки в Варшаве был построен в 1995 году.

Предлог przez в страдательном залоге

Если мы хотим указать, кем было совершено действие, употребляется предлог przez

Pałac Kultury i Nauki został zbudowany w 1955 roku przez mieszkańców Warszawy.

Nowy projekt został zrealizowany przez hiszpańskich naukowców.

Nowy telewizor został kupiony przez nas.

Если мы хотим сказать, чем было совершено действие, то нужно использовать творительный падеж

Ten list został napisany długopisem.

Towary zostały przywieziony do sklepsamochodem.

Mianownik rzeczowników męskoosobowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego citamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy?

ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie

– i 
b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z
– y 
k, g, r, c
– e 
sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j
– owie 
rodzina, tytuł narodowość
t – ci
d – dzi
ch – si
sta- ści
k – cy
g – dzy
r – rzy
ec – cy
ca – cy
anim – anie 
student – studenci
sąsiad – sąsiedzi
mnich – mnisi
artysta – artyści
fizyk – fizycy
kolega – koledzy
aktor – aktorzy
chłopiec – chłopcy
kierowca – kierowcy 
wegetarianin – wegetarianie
Amerykanin – Amerykanie
krakowianin – krakowianie
synowie
królowie
Belgowie

brat – bracia, człowiekludzie, ksiądz – księża, HiszpanHiszpanie, Cygan – Cyganie

końcówki rzeczownika

Именительный падеж — Mianownik — Kto? Co?


Образование лично-мужских форм множественного числа

Лично-мужские формы существительных образуются при помощи окончаний -i, -y, -e, -owie.

-i присоединяется к основам, которые оканчиваются на твердый согласный

chłop – chłopi

diabeł – diabli

Чередование:

d//dzi    sąsiad – sąsiedzi

t//ci        student – studenci

ch//si     mnich – mnisi

st//ści    artysta – artyści

zn//źni    mężczyzna – mężczyźni

При смягчении могут чередоваться гласные:  sąsiad – sąsiedzi

-y присоединяется к основам. которые оканчиваются на g, k, r, а также к основам с с суффиксами -ec и -ca

chłopiec – chłopcy

twórca – twórcy

Чередование:

g//dz  biolog – biolodzy

k//c  Polak – Polacy

r//rz  aktor – aktorzy

-e присоединяется к основам, которые оканчиваются на мягкие или шипящие согласные, а также -c (если –с не находится в составе суффикса –ес или –са)

nauczyciel – nauczyciele

lekarz – lekarze

kibic – kibice

Окончание -owie имеют слова, которые обозначают:

– родственные отношения

synsynowie

ojciec – ojcowie

– титулы и звания, а также вежливые обращения

profesorprofesorowie

panpanowie

królkrólowie

– названия некоторых национальностей

Arab – Arabowie

– некоторые другие слова

uczeń – uczniowie